Метою навчальної дисципліни є засвоєння знань про систему оподаткування фізичних і юридичних осіб, можливості використання податкових пільг, періоди сплати податкових платежів та подання податкової звітності.

Основне завдання - засвоєння теоретичних та організаційних засад податкової системи та податкової політики, методики розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих податків юридичними чи фізичними особами, альтернативних систем оподаткування.

Предметом навчальної дисципліни є організація справляння податків і обов'язкових платежів в Україні.

Курс орієнтований на нове економічне мислення, носить комплексний узагальнюючий характер і об'єднує через призму управлінської діяльності в одне ціле знання, отримані студентами в процесі вивчення наступних дисциплін: фінанси, бюджетна система, бухгалтерський та фінансовий облік, економічний аналіз, тощо.

У результаті вивчення дисципліни "Податкова система" студенти повинні знати:

історичні передумови виникнення податків та концепції оподаткування;

сутність податків та зборів, податкової системи та податкової політики;

терміни, що вживаються при оподаткуванні;

види податків та зборів, які діють в Україні;

законодавче забезпечення оподаткування;механізм нарахування та сплати податків і зборів.

Студенти повинні вміти:

використовувати нормативні документи;

визначати суми податків, зборів і платежів;

складати податкову звітність;

вести податковий облік.

Дана дисципліна сприяє отриманню студентами знань, які необхідні сучасним спеціалістам для здійснення управління у сфері оподаткування. Оволодіння знаннями курсу дасть змогу студентам краще зрозуміти функціональні аспекти діяльності податкових органів та мотиви поведінки платників податків, набути досвіду і усвідомити основні категорії в оподаткуванні.