Формування майбутніх фахівців з менеджменту передбачає вивчення фундаментальних економічних дисциплін, засвоєння базових економічних понять і категорій, їх взаємозв’язків і взаємозалежності, впливу на суспільство, окремі підприємства та громадян. 

Мета курсу — формування у майбутніх фахівців з менеджменту сучасного економічного мислення та системи знань щодо загальних закономірностей розвитку сучасних фінансових і грошово-кредитних відносин суспільства.

Основними завданнями дисципліни є з'ясування:

― cутності грошей, їх появи та еволюції в умовах розвитку ринку;

― закономірностей грошового та кредитного обігу в умовах ринкового господарства;

― принципів і форм організації сучасної грошово-кредитної системи;

― особливостей вітчизняної та зарубіжних ринкових моделей грошей і кредиту,

 ― характеристики ринку позичкових капіталів, грошового обігу, банків та банківської діяльності;

 ― функціонування спеціалізованих небанківських інститутів;

― організації міжнародних грошово-кредитних відносин;

― сутності методів, принципів та інструментів грошово-кредитної політики закономірностей у сфері фінансових відносин держави, суб’єктів господарювання і населення;

― шляхів використання закономірностей у сфері фінансових відносин у практиці фінансової роботи;

 ― роль фінансів у забезпеченні економічного зростання суб’єктів ринкових відносин;

― тенденції розвитку національного та міжнародного фінансового ринку тощо.

Знати:  ― сутності та функцій таких категорій, як «гроші», «кредит», зміст основних теорій грошей, поняття грошового обігу грошових потоків, грошового ринку та грошових систем, основ кредитних, розрахункових і валютних відносин; 

― процес формування, розподілу та використання централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів держави, підприємств різних форм власності; 

― основні напрямки зміцнення фінансів та фінансової системи; 

― заходи щодо подолання інфляції, бюджетного дефіциту. 

Вміти: ― вільно орієнтуватися в теоретичних і практичних проблемах, фінансової системи;

 ― аналізувати поточну ситуацію на вітчизняному та зарубіжному фінансовому ринку; ― прогнозувати майбутній розвиток фінансових відносин;

― обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних виробничих завдань фінансового характеру тощо. мати компетентності: 

― визначати особливості, тенденції і закономірності розвитку грошей і кредиту у сучасній економіці;

 ― оцінювати стан і проблеми фінансової ситеми;

― оцінювати поточну ситуацію та визначати основні напрями розвитку фінансових відносин;

 ― оцінювати результати фінансової політики держави в тому числі грошово-кредитної; ― визначати принципи і форми організації сучасної грошово-кредитної системи;

― визначати оптимальні шляхи вирішення конкретних завдань фінансового характеру. Методичні вказівки складено у відповідності з робочою програмою по даній дисципліни і вони необхідні для систематизації методичних прийомів проведення семінарських занять.

    Предметом дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» є детальна характеристика базових категорій теорії фінансів, грошей і кредиту, яка необхідна для переходу до конкретних проблем розвитку фінансової та грошово-кредитної системи в сучасних умовах.

 

        Дисципліна «Фінанси, гроші та кредит» тісно поєднана з такими економічними курсами, як економічна теорія, теорія фінансів, державне регулювання економіки і прогнозування, макроекономіка, мікроекономіка.