Мета  дисципліни “Інвестування” є надання теоретичних та практичних знань щодо сутності механізму, функціонування інвестиційного процесу; організації інвестиційної діяльності фінансово-кредитних установ; метрологічні основи інвестування; обґрунтування доцільності інвестування; управління інвестиційним процесом; проектування та капіталізація інвестицій.

Завдання вивчення дисципліни:

-           з’ясування логічних взаємозв’язків та взаємозалежностей між цілями і завданнями інвестиційного процесу;

-           оцінювання інвестиційних якостей окремих реальних проектів та інструментів фондового ринку;

-           обґрунтування інвестиційних стратегій і формування інвестиційного портфеля компанії.

Предмет: економічні відносини, що виникають у сфері інвестування на різних рівнях господарювання.

Дисципліна «Інвестування» є базовою для підготовки спеціалістів економічного профілю і базується на знаннях таких дисциплін, як: «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Гроші і кредит», «Фінанси», «Економіка підприємств» та інших.

Результати навчання:

уміти: опрацювати та аналізувати доцільність реалізації інвестиційних проектів в умовах невизначеності; визначати методи фінансування інвестиційної діяльності, оптимізувати структуру джерел їх фінансування, визначати напрями державного регулювання інвестиційної діяльності

  володіти: практикою фінансового, реального, інноваційного та іноземного інвестування; методами формування  інвестиційного портфеля підприємства.