Мета вивчення: метою викладання навчальної дисципліни «Фінанси» є отримання студентами системних знань щодо загальних закономірностей розвитку сучасних фінансових відносин на рівні світової фінансової політики, на рівні держави й окремого підприємства.

Надання студентам базових знань з теорії та практики фінансових відносин, що виникають між суб'єктами ринкової економіки, а також механізмів й організаційних структур, які забезпечують функціонування фінансової системи країни.

Завдання: засвоєння студентами теоретичних основ фінансів, оволодіння знаннями закономірностей у сфері фінансових відносин держави, суб'єктів господарювання, домогосподарств, застосування їх на практиці фінансової роботи; визначення сукупності заходів щодо забезпечення використання фінансів як важелів економічної політики держави.

 Результати навчання: студент повинен знати:

 – сутність, функції та роль фінансів у ринкові економіці; – закономірності еволюційного розвитку фінансових відносин;

– теоретичні основи державних, корпоративних і міжнародних фінансів;

– засади функціонування фінансової системи держави;

 – основні напрями та методи фінансової політики держави;

 повинен вміти: – об'єктивно оцінювати сутність і тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості у сфері державних фінансів, фінансів суб'єктів підприємницької діяльності та фінансів домогосподарств;

 – аналізувати закономірності еволюційного розвитку фінансів у перехідній економіці України;

– визначати ефективність фінансової політики як важливої складової економічної і соціальної політики держави; мати навички:

– розкривати шляхи використання закономірностей розвитку державних, корпоративних і міжнародних фінансів у практиці фінансової роботи;

 – самостійно аналізувати сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів як одного з дійових важелів економічної політики держави.

По закінчені повного курсу дисципліни – диференційований залік