Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Метою навчальної дисципліни - формування в студентів теоретичних знань і практичних навичок у галузі управління податковою діяльністю. Надання знань необхідних  для роботи у контролюючих органах.

Основне завдання –  опанувати теоретичними та організаційними основами податкового менеджменту; оволодіти законодавчими актами, діючими інструктивними та нормативними матеріалами; з’ясувати функції контролюючих органів з адміністрування податкових зобов’язань платників перед бюджетами та державними цільовими фондами; з‘ясувати форми і сутність контрольної роботи податкових органів; набути навиків контрольної роботи працівників податкових органів. 

Предметом навчальної дисципліни є чинна система фінансового контролю в Україні;

особливості податкової політики держави та суб′єктів господарювання;

відповідальність платників податків та зборів за порушення податкового законодавства;

методи податкового планування на рівні суб’єктів господарювання.

У результаті вивчення дисципліни слухачі  повинні знати:

 сутність податкового менеджменту, завдання  податкового менеджменту, рівні податкового менеджменту та його завдання;

склад контролюючих органів у сфері оподаткування України, їхні функції, організацію роботи;

 законодавчу та нормативну базу, яка регулює систему оподаткування в Україні.

У результаті вивчення дисципліни «Податковий менеджмент» студенти повинн:

 уміти: аналізувати тенденції глобалізації економічного розвитку; виявляти та оцінювати проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобалізації; розробляти стратегічні заходи для забезпечення міжнародної конкурентоспроможності товарів, послуг, підприємств, галузей, міжгалузевих комплексів; організовувати процеси управління міжнародною економічною діяльністю регіонів, галузей, міжгалузевих комплексів; визначати регулятивні пріоритети формування сучасної міжнародної економічної політики.

володіти: змістом, сутністю функцій та принципів організації податкового менеджменту на підприємстві; інформаційним забезпеченням податкового менеджменту на підприємстві;  змістом та методикою виконання податкового аналізу податкових платежів підприємства;   плануванням податкових платежів та методів їх здійснення; методом контролю за сплатою податкових платежів; податковим регулювання та його змісту.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Страховий менеджмент, Страхові послуги, Податкова система.

 

Дана дисципліна сприяє отриманню студентами знань, які необхідні сучасним спеціалістам для здійснення управління у сфері оподаткування. Оволодіння знаннями курсу дасть змогу студентам краще зрозуміти функціональні аспекти діяльності податкових органів та мотиви поведінки платників податків, набути досвіду і усвідомити основні категорії в оподаткуванні.