В сучасних умовах розвитку ринкових відносин і жорсткої конкуренції лише управління на принципах маркетингу забезпечить досягнення очікуваних та бажаних результатів. Основні поняття сучасного маркетингового менеджменту сприятимуть менеджерам у пошуку оптимальних управлінських рішень для досягнення поставлених цілей та стратегії у ході здійснення маркетингової діяльності.

Актуальність викладання цієї дисципліни полягає у запропонованій системі знань про управління процесами маркетингової діяльності підприємства, використання конкретного маркетингового інструментарію у вирішенні актуальних проблем розвитку з орієнтацією на потреби і запити споживачів.

Головною метою дисципліни є викладення принципів, завдань та функцій управління маркетинговою діяльністю підприємства, розгляд технологій організації, планування, реалізації та контролю над цими процесами.

Основними завданнями дисципліни є ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, системами та процесами маркетингового менеджменту, відпрацювання практичних навичок розв’язування маркетингових завдань та виконання відповідних функцій, виховання здатності до творчого пошуку напрямів та резервів удосконалення систем та процесів управління маркетинговою діяльністю підприємства.

Навчальна дисципліна «Маркетинговий менеджмент» базується на категоріях, поняттях та інструментарії таких дисциплін як «Основи економічної теорії», «Мікроекономіка», «Менеджмент», «Маркетинг», «Економіка підприємства», «Менеджмент організацій»та ін.