Мета  дисципліни “Інвестування” є надання теоретичних та практичних знань щодо сутності механізму, функціонування інвестиційного процесу; організації інвестиційної діяльності фінансово-кредитних установ; метрологічні основи інвестування; обґрунтування доцільності інвестування; управління інвестиційним процесом; проектування та капіталізація інвестицій.

Завдання вивчення дисципліни:

-           з’ясування логічних взаємозв’язків та взаємозалежностей між цілями і завданнями інвестиційного процесу;

-           оцінювання інвестиційних якостей окремих реальних проектів та інструментів фондового ринку;

-           обґрунтування інвестиційних стратегій і формування інвестиційного портфеля компанії.

Предмет: економічні відносини, що виникають у сфері інвестування на різних рівнях господарювання.

Дисципліна «Інвестування» є базовою для підготовки спеціалістів економічного профілю і базується на знаннях таких дисциплін, як: «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Гроші і кредит», «Фінанси», «Економіка підприємств» та інших.

Результати навчання:

уміти: опрацювати та аналізувати доцільність реалізації інвестиційних проектів в умовах невизначеності; визначати методи фінансування інвестиційної діяльності, оптимізувати структуру джерел їх фінансування, визначати напрями державного регулювання інвестиційної діяльності

  володіти: практикою фінансового, реального, інноваційного та іноземного інвестування; методами формування  інвестиційного портфеля підприємства.


 

 


Мета курсу «Фінансовий ринок» — розкриття теоретичних і практичних основ розвитку та функціонування фінансового ринку як підсистеми фінансових відносин.

Завдання навчальної дисципліни - вивчення сутності та функцій, які виконує фінансовий ринок, наукових засад його побудови як цілісного механізму перерозподілу фінансових ресурсів між державою, юридичними та фізичними особами.

Основні завдання курсу:

-       виявлення макроекономічної позиції фінансового ринку в системі економічних відносин;

-       розкриття взаємозв’язків між заощадженнями та інвестиціями на основі аналізу руху грошових потоків в економіці;

-       обґрунтування необхідності функціонування фінансових інструментів (цінних паперів), рух яких опосередковується взаємовідносинами між суб’єктами фінансового ринку;

-       обґрунтування необхідності державного регулювання фінансового ринку;

-       виявлення суті інфраструктури фінансового ринку, її значення для забезпечення виконання ринком своїх функцій;

-       розкриття основних відмінностей обігу різних видів цінних паперів.

Предметом навчальної дисципліни є система грошових відносин, які виникають у процесі перерозподілу фінансових ресурсів на фінансовому ринку між державою, юридичними та фізичними особами шляхом формування фондів цільового призначення за допомогою спеціалізованих фінансових інститутів.

 Протягом вивчення курсу студенти знайомляться зі структурою і основами функціонування фінансового ринку в країнах з розвинутою ринковою економікою, а також з особливостями функціонування і розвитку фінансового ринку  в Україні. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні вміти опанувати  теоретичний і практичний матеріал такого обсягу і спрямованості, щоб після закінчення навчання працювати на валютному, фондовому, кредитному ринках України без спеціальної підготовки, а також орієнтуватись в процесах, що проходять на фінансових ринках інших країн.

З метою кращого засвоєння учбового матеріалу цикл аудиторних навчальних занять доповнюєтья самостійною роботою студентів у визначеному обсязі.

Контроль знань студентів проводиться протягом семестру шляхом написання самостійних робіт. Підсумковий контроль  проводиться у формі екзамену.