Важливою особливістю фінансових установ є те, що об’єкт управління пов’язаний з виробленням і переробкою інформації. Автоматизовані інформаційні системи (АІС) у фінансових установах включають у себе, крім обробки управлінської інформації, автоматизацію операцій основної діяльності.

АІС у фінансових установах відрізняються від інших АІС тим, що використовувана в них інформація має бути надійно захищена, а самі системи – підвищено “живучими” й безвідмовними в роботі. Досвід і методи обробки фінансових документів, прийняті в АІС фінансових установ, можуть широко використовуватися і під час роботи з документами підвищеної конфіденційності в інших таких системах.

Основною метою викладання курсу “Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах” є формування знань з організації та функціонування інформаційних систем і технологій у фінансових і банківських установах України, а також вивчення організації й методології автоматизованого розв’язання комплексів фінансових задач з урахуванням сучасної практики фінансової діяльності, обліку та звітності в Україні, а також міжнародних стандартів і нормативів у цій галузі знань.

Завдання дисципліни полягають у набутті студентами знань з теорії та практики створення і використання інформаційних технологій у сфері управління фінансами, змісту їх компонентів і можливостей. Студент повинен знати теоретичні основи організації та функціонування систем обробки фінансової інформації, організацію й методологію розв’язування комплексів задач фінансової діяльності в установах різного типу, інформаційне забезпечення та взаємозв’язки задач, а також уміти розробляти постановки задач фінансової діяльності і складати алгоритми їх розв’язання на ЕОМ, використовувати базові програмні засоби та готові пакети прикладних програм для обробки даних у фінансовому менеджменті в умовах функціонування як окремих Автоматизованих робочих місць (АРМ), так і їх мережі, давати професійну оцінку якості пакетам прикладних програм, призначених для автоматизації обробки даних у фінансовому менеджменті.