Метою навчальної дисципліни «Страхові послуги» є формування у студентів системи фундаментальних знань щодо змісту та організації роботи страховиків із забезпечення потреб юридичних та фізичних осіб у страхових послугах як у сфері загального страхування так і у сфері страхування життя.

Основне завдання навчальної дисципліни є:

-     вивчення сутності, ролі та механізму страхування, що сприятиме формуванню високого рівня знань для ефективного застосування в галузі страхування та повного використання можливості страхового захисту в роботі та особистому житті.

-     вивчення засобів організації та розвитку страхового ринку та державного регулювання страхової діяльності;

-     здобуття знань з основних видів страхування життя, майнового страхування та страхування відповідальності.

Предметом навчальної дисципліни – є практичні аспекти застосування конкретних видів страхування на підставі вивчення їх змісту, визначення потреб страхового ринку й окремих галузей економічної та соціальної сфер суспільства.

Дисципліна «Страхові послуги» ґрунтується на сучасних економічних теоріях та концепціях страхування, фінансового менеджменту і теорії економічних ризиків; пов’язана із дисциплінами фінанси, фінансова статистика на світовому досвіді з теорії та практики надання страхових послуг; на розробках провідних учених і працівників страхового бізнесу країн із сталою ринковою економікою, максимально адаптованих до реальних умов розвитку національної економіки; а також на теоретичних і практичних досягненнях методології надання страхових послуг на національному страховому ринку.

Для досягнення мети вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти запланований навчальним планом обсяг знань (прослухати лекції та взяти участь у семінарських та/або практичних заняттях), виконати контрольні тестові завдання, а також самостійну (позааудиторну) роботу у формі письмових контрольних робіт (якщо вони передбачені навчальним планом).

У результаті вивчення дисципліни «Страхові послуги» студенти повинні знати:

-     сутність страхової послуги та усвідомлювати її об’єктивну необхідність;