Метою навчальної дисципліни є: розкриття методології, методики та організаційних основ державного регулювання економіки, підготовка ерудованих та кваліфікованих спеціалістів, які повинні правильно розуміти та обгрунтовувати державну економічну політику, вміти вирішувати загальні економічні питання, передбачати наслідки того чи іншого рішення, знаходити шляхи вирішення сучасних економічних проблем.

Предметом навчальної дисципліни є: проблеми ефективного використання форм, методів та інструментів, які є в розпорядженні держави, для реалізації соціально-економічних цілей розвитку суспільства.

Основні завдання курсу: забезпечення ґрунтовної теоретичної і практичної підготовки студентів з державного регулювання економіки; глибоке розуміння тенденцій розвитку та сучасних модифікацій моделей державного регулювання економіки; формування вмінь та навичок аналізу основних напрямів та інструментів економічної політики держави; детальне опрацювання сутності, методів та механізмів державного регулювання економіки України в контексті системної економічної трансформації та глобалізації.

Студент повинен знати:

Ø необхідність і причини втручання держави в економіку;

Ø можливості практичного застосування теоретичних моделей та принципів, реалізації механізмів державного регулювання;

Ø світовий досвід державного регулювання економіки та можливості його застосування в Україні;

Ø основи макроекономічного планування, програмування та прогнозування;

Ø основні форми впливу держави на соціально-економічний розвиток;

Ø грошово-кредитні та фіскальні засоби та інструменти ДРЕ та можливості їх використання у практичній діяльності;

Ø основні види державної економічної політики;

Ø специфіку макроекономічного галузевого регулювання.

 Студент повинен вміти:

Ø володіти методикою складання планів, прогнозів та програм соціально-економічного розвитку; визначення механізму прийняття рішень органами влади та управління;

Ø застосовувати аналітичні методи оцінки аналізу регіонів, економіки в цілому;

Ø розробляти рекомендації для органів влади та управління щодо підвищення ефективності державної економічної політики у поточному періоді та на перспективу;

Ø визначати межі державного втручання у функціонування економіки, виходячи із реальної економічної, політичної, соціальної ситуації в країні.