У сучасних умовах динамічних змін, невизначеності, загострення конкурентної боротьби, забезпечити успішність діяльності будь-якого підприємства на ринку дозволяє передусім вміння задовольняти потреби і запити споживачів. Це вміння у повному розумінні відображує сутність маркетингу як філософії бізнесу і ефективного ринкового інструменту, який передбачає орієнтацію діяльності підприємства на задоволення потреб споживачів, як єдину можливість досягти цілей, пов’язаних із прибутком, проникненням на нові ринки, розвитком підприємства. З іншого боку, маркетинг – це вид діяльності, спрямований на інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень та конкретні дії щодо розробки та управління товаром і його просуванням, ціноутворенням та розподілом.

Метою вивчення дисципліни «Маркетинг» є засвоєння студентами сутності та змісту маркетингу як філософії підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки та конкуренції.

Завдання дисципліни полягають у вивченні теоретичних основ маркетингу, формуванні маркетингового мислення та набутті практичних навичок щодо прийняття управлінських рішень, спрямованих на вирішення маркетингових проблем фірми та адаптації її діяльності завдяки маркетинговим інструментам до змін у зовнішньому середовищі.

Предметом вивчення є процес формування маркетингової концепції підприємства, є стосунки підприємства зі споживачами його продукції з метою, з одного боку, задовольнити потреби цільового ринку, а з іншого – отримати відповідні доходи і прибуток та можливість її реалізації в умовах ринкової економіки.

Дисципліна «Маркетинг» пов’язана з такими навчальними дисциплінами, як «Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Менеджмент», «Економіка підприємства», «Основи підприємництва».