Мета навчальної дисципліни «Економіка підприємств» полягає у формуванні здатності самостійно мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємств.

Предмет: процеси та методи вивчення теорії й практики господарювання, формування та використання виробничого потенціалу, взаємодії всіх видів ресурсів, організації й ефективності господарської та інших видів діяльності підприємства.

Завдання дисципліни:

сформувати розуміння господарських процесів, що відбуваються на сучасних підприємствах;

закріпити у слухачів комплекс економічних знань, здобутих з інших навчальних дисциплін загальноекономічного характеру;

забезпечити засвоєння сучасних досягнень теорії та практики управління підприємствами та організаціями, як відкритими соціально-економічними утвореннями;

сформувати здатність ідентифікувати та аналізувати господарські процеси та проблеми, приймати управлінські рішення;

сформувати здатність проводити комплексні економічні розрахунки з метою обґрунтування управлінських рішень та виявлення резервів підвищення ефективності господарської діяльності підприємств;

забезпечити засвоєння основ організації господарської діяльності підприємств.

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:

основні поняття та категорії економіки підприємства, на основі системного розуміння та взаємозв’язків із суміжними дисциплінами;

принципи управління діяльністю сучасних підприємств та організацій;

сучасні технології розробки управлінських рішень, їх обґрунтування та впровадженні у бізнес-практику;

методичні основи аналізу ефективності формування та використання персоналу, активів (основних засобів, оборотних коштів, нематеріальних активів) підприємства, організації його виробничо-комерційної діяльності тощо.

Після вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти:

розрізняти організаційно-правові форми підприємств, робити обґрунтований вибір напрямків діяльності та сфери бізнесу;

аналізувати ефективність використання персоналу, основних засобів, оборотних коштів, інвестиційних ресурсів, організації виробничої діяльності, інноваційних процесів тощо;

обґрунтовувати загальні тактичні та стратегічні управлінські рішення з різних аспектів господарської діяльності;

розробляти плани розвитку підприємства та інноваційно-інвестиційні проекти різних напрямків;

запобігати кризовим проявам, нейтралізувати ризики та загрози у виробничо-комерційній діяльності підприємства;

визначати напрямки та обґрунтовувати загальний механізм здійснення реструктуризації підприємств та організацій.