Навчальна дисципліна "Інженерна і комп’ютерна графіка" має за мету надання студентам теоретичних основ, практичних і методичних рекомендацій із застосування технологій векторної графіки в галузі поліграфії та мультимедійного видавництва.

Основні завдання навчальної дисципліни полягають у такому: формуванні у студентів вмінь і навичок розв’язання інженерних задач графічними способами як вручну, так і за допомогою комп’ютерних систем автоматизованого проектування креслень; розвиткові у студентів просторового мислення, здібностей до аналізу та синтезу просторових форм та їх відношень на основі графічних просторових моделей; засвоєнні студентами необхідного інструментарію методів, які можуть бути застосовані в процесі вивчення складних технічних систем поліграфічного виробництва; формуванні у студентів комплексу знань та вмінь, які допоможуть  їм у майбутньому здійснювати діяльність пошукового і творчого характеру в процесі навчання; підготовці студентів до самостійного освоєння нових програмних засобів необхідних для використання персональних комп’ютерів у ході навчального процесу і роботи відповідно до профілю підготовки; формуванні у студентів навичок ефективної роботи з джерелами інформації.