Метою дисципліни "Основи електротехніки і електроніки" є вивчення принципів протікання електричних процесів в ланках електронно-обчислювальних пристроїв, властивостей напівпровідникових матеріалів, різновидностей приладів, які побудовані на їх основі, їх характеристик, основних параметрів та особливостей застосування.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

-          властивості електричних та магнітних кіл;

-          принципи дії електровимірювальних приладів;

-          основні властивості напівпровідникових матеріалів та контактів на їх основі;

Повинні вміти:

-          різновидності напівпровідникових приладів, принципи роботи, основні характеристики, основні електричні параметри та особливості їх застосування; класифікацію типів електронних компонентів, їх умовні графічні зображення, позиційні позначення, порядок запису в технічній документації;

-          основні вимоги державних стандартів стосовно графічного зображення схем приладів.

-          використовувати вимірювальні прилади для вимірювання електричних параметрів;

-          визначати різновидність приладу по умовному графічному позначенню, запису в технічній документації;

-          підібрати з довідкової літератури компоненти, які відповідають заданим вимогам;

-          користуватись довідниковою літературою.