Метою викладання навчальної дисципліни  є вивчення сучасних теоретичних основ інформатики, побудови засобів обчислювальної техніки і організації обчислювальних процесів. Практичне оволодіння навичками застосування прикладних програм для обробки текстової і графічної інформації, а також електронних таблиць. Основними завданнями вивчення дисципліни  є отримання студентами навичок користування комп’ютерною технікою і сучасними прикладними програмами, що в кінцевому результаті сприятиме професійній адаптації в сучасному інформаційному просторі. В результаті вивчення даного курсу студент повинен: знати: основний предмет і завдання інформатики; загальні принципи організації обробки цих і обчислювальних процесів в ЕОМ; способи реалізації основних арифметичних і логічних операцій в ПК; основи алгоритмізації програмування; основні принципи побудови операційних систем ПК; організацію архітектури ПК і принципи функціонування зовнішніх пристроїв ЕОМ; методи використання можливостей призначеного для користувача інтерфейсу основних застосувань для обробки текстової і графічної інформації, електронних таблиць; основи роботи в мережі Інтернет; вміти: здійснювати установку і налаштування програм на ПК; використовувати стандартні додатки ОС Windows; виконувати операції з об’єктами ОС Windows; застосовувати додатки пакету MS Office для створення, редагування і оптимізації текстових і графічних документів, презентацій і електронних таблиць.