АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»

 

Мета навчальної дисципліни: надання знань, умінь, здатностей для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.

Завдання навчальної дисципліни: набуття студентами знань, умінь і здатностей ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у різних сферах професійної діяльності.

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти будуть сформовані наступні компетентності:

Загальні компетентності:

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;

- навики здійснення безпечної діяльності;

- визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків;

- здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Спеціальні предметні компетенції:

- знати законодавчих та нормативних документів з охорони праці;

- знати концепції організації охорони праці у державі та на виробництві;

- знати обов'язки і відповідальність роботодавців підприємств (організацій) та їх підрозділів із забезпечення здорових і безпечних умов праці робітників;

- знати основні міжнародні документи з охорони праці;

- знати методи і засоби забезпечення нормативних значень параметрів небезпечних та шкідливих факторів.

Результати навчання:

- ідентифікувати небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що супроводжують працю на виробництві;

- організовувати вирішення питань охорони праці на виробництві (організації);

- використовувати нормативні документи та забезпечувати безпечні й нешкідливі умови праці на виробництві;

- розробляти заходи з профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності.

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни «Основи охорона праці» є лекції та самостійна робота здобувачів вищої освіти. Вид підсумкового контролю – іспит.