Мета вивчення дисципліни:полягає в отриманні студентами теоретичних знань у сфері правового регулювання трудових та тісно пов’язаних з ними відносин; набутті практичних навичок застосування правових норм, що регламентують ці відносини; формуванні правосвідомості і правової культури

Предмет дисципліни:індивідуальні відносини щодо застосування найманої праці й колективні трудові відносини.

 

У результаті вивчення дисципліни "Трудове право" студент повинен

- знати:

-         предмет, метод, значення, місце і роль трудового права в регулюванні трудових відносин;

-         співвідношення виробничої та захисної функції трудового права;

-         взаємозв’язок трудового права з іншими галузями права;

-         коло суспільних відносин, що належать до сфери регулювання трудового права;

-         джерела трудового права;

-         порядок прийняття, переведення, переміщення, звільнення з роботи;

-         підстави та порядок притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності;

порядок забезпечення охорони та оплати праці;

-         правове регулювання робочого часу та часу відпочинку;

-         порядок вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів (конфліктів);

- вміти:

-         розрізняти відносини, що регулюються трудовим правом і відносини, які регулюються іншими галузями права, й давати правову оцінку такому розмежуванню;

-         приймати юридично грамотні та обґрунтовані рішення щодо реалізації норм трудового права в практичній діяльності;

-         оперувати трудоправовими знаннями і поняттями, пропагувати законодавство України про працю для прискорення побудови України, як правової держави.