Дисципліна «Господарське право» має велике теоретичне і практичне значення у підготовці фахівців економічних спеціальностей. Глобалізація економічного життя, вступ України до Світової організації торгівлі та стратегічний курс на набуття членства у ЄС зумовлює необхідність орієнтації як законодавця, так і вітчизняних суб’єктів господарювання на кращі світові стандарти комерційної практики. Важлива роль у забезпеченні інтенсивного розвитку економіки, недопущенні кризових явищ, ефективному захисті прав та законних інтересів громадян і учасників господарського життя належить правовому регулюванню господарських правовідносин.

Для досягнення зазначеної мети студентам необхідно дати первинні знання про господарське право, їх основні інститути та роль правових норм у регулюванні найважливіших господарських відносин, а також сформувати у студентів навички роботи з різними джерелами права і вміння застосовувати набуті знання на практиці.

Предметом курсу «Господарське право» є вивчення теоретичних положень та системи господарського законодавства.

Мета викладення курсу полягає в необхідності подальшого зміцнення правових основ господарського законодавства, суворого і неухильного дотримання чинного законодавства, вироблення у майбутніх спеціалістів непримиренності до недоліків і правопорушень, дбайливого ставлення до інтересів людини і громадянина, а також суспільства в цілому. Акцент в курсі зроблено на дослідження господарського законодавства як інструмента практичного врегулювання господарської діяльності, тобто розкриваються зміст та практика застосування господарського законодавства України.

Актуальність вивчення курсу «Господарське право» обумовлена зростанням місця і ролі господарської діяльності у врегулюванні ринкових відносин.
Наукову основу курсу складають наукові розробки теоретичних положень господарського права і наукові дослідження правового регулювання господарських правовідносин, їх застосування в практичній діяльності.

 

 Завдання викладання дисципліни:

1. Дати теоретичну підготовку студентам з питань правового регулювання господарської діяльності держави.

2. Сформувати у студентів вміння застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності.

 

Навчити правильно обґрунтовувати власне рішення і надавати необхідні консультації.

У результаті вивчення курсу «Господарське право» студент повинен:
Знати:

- Основні положення чинного господарського законодавства України.

- Основні джерела господарського законодавства.

- Основні положення щодо господарських правовідносин.

- Основні нормативно-правові акти, що регулюють господарську діяльність.

Вміти:

- Орієнтуватися в системі господарського законодавства.

- Використовувати господарське законодавство в повсякденній діяльності.

У результаті вивчення цієї дисципліни студент оволодіває такими компетентностями:

1. Загальнопредметні, що передбачають набуття і розвиток здатності: оцінювати і прогнозувати правові події та явища з використанням наявних засобів інформації; самостійно працювати з різними джерелами інформації; ефективно вирішувати практичні завдання, спираючись на досягнення сучасної правової науки; аналізувати і творчо осмислювати інформацію; логічно міркувати, творчо мислити; постійно підвищувати рівень особистої культури та фахової майстерності.

2. Фахові, розуміння суті, призначення й змісту гуманітарних наук, функцій правової науки, як складової частини наукової думки і складової частини суспільства; знання норм господарського права; знання основних нормативно-правових актів, що регулюють господарські правовідносини; володіння комплексним, інтеграційним, системним, динамічним, ситуаційним підходом до наукового аналізу.