Навчальна програма з дисципліни "Основи філософських знань" ставить за мету -  сформувати систему світоглядних знань про буття людини, найістотніші взаємовідносини з природою, суспільством і духовним життям у всіх основних формах його існування; про суспільно- історичну природу філософії, закономірності її виникнення і функціонування в сучасному світі.

         Завданням має бути вивчення основних досягнень світової та української філософії, ознайомлення з головними філософськими дисциплінами (онтологією, гносеологією, антропологією, соціальною філософією); опанування ключових положень філософії – генезису становлення і розвитку філософських систем, специфіки їх функціонування в сучасному світі.

Результатом вивчення студентами курсу "Основ філософських знань"  повинно стати набуття відповідних знань в зазначеній  галузі філософії, розуміти цілі, завдання і принципи філософського  знання з метою формування досвідчених спеціалістів-економічної сфери.


Вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни.

Студент має знати:

1. Термінологію предмета.

2. Сутність особливостей філософії як світоглядної науки і її роль у суспільстві. Досягнення світової філософської думки.

 3. Проблеми людини і суспільства, особливо на сучасному етапі розвитку.

4. Форми і методи наукового пізнання та їх роль у вирішенні теоретичних і практичних завдань.

 5. Сутність і зміст науки «Філософія». Місце філософської культури в системі загальних культурних цінностей і її значення для вирішення економічних та суспільних завдань.

6. Основні закони філософії. Умови істинності мислення.

7. Процес становлення й розвитку філософії.

8. Українська й світова філософія.

9. Особливості української філософії.

 

3.  Студент має вміти:

1. Використовувати термінологію при викладі матеріалу.

2. Використовувати систему філософських знань як методологічних способів вирішення економічних, гуманітарних і практичних проблем.

3. Обґрунтувати свою світоглядну і громадську позицію.

4.Самостійно аналізувати факти, явища і процеси в системі «людина-світ» у їх діалектичної взаємозв'язку.

5. Використовувати методологію і застосовувати методи наукового пізнання.

6. Логічно мислити в процесі формування методологічних основ наукового пізнання природних, економічних та суспільних процесів.

 7. Свідомо уникати проявів логічної непослідовності, невизначеності та недоказовості мислення.

8. Самостійно аналізувати логічну форму мислення.

9. Розповісти про історико-культурний і соціальний аспект розвитку філософії.

10. Чітко визначати філософські течії та школи за основним аспектам.

11. Розповісти про роль філософії в сучасному світі.