Метою дисципліни "Казначейська справа" є формування у майбутніх фахівців-фінансистів та бухгалтерів системи базових знань з теорії та практичних механізмів функціонування казначейської системи та порядку здійснення операцій з бюджетними ресурсами.

Предметом дисципліни "Казначейська справа" є вивчення організації роботи щодо прийому та зарахування коштів, які надходять на рахунки відповідних бюджетів, зберіганні грошових коштів, видачі цих коштів на заходи, передбачені бюджетом на відповідний рік, здійсненні обліку та складанні звітності про касове виконання бюджетів.

Завдання дисципліни "Казначейська справа": всебічно підготувати студентів із теоретичних питань функціонування казначейської системи (її необхідність, завдання й функції, принципи організації, основні поняття, категорії й терміни) і надати їм певні навички та вміння для подальшого практичного застосування.

Роль і значення курсу "Казначейська справа" в підготовці висококваліфікованих фахівців з фінансів та бухгалтерського обліку полягають в тому, що дисципліна дає системне уявлення про роль казначейства у фінансовій системі держави, розглядає основне коло питань касового виконання Державного та місцевих бюджетів у контексті нормативно - законодавчих актів, що регулюють цей процес; висвітлює сутність та організацію платіжної системи виконання бюджетів, системи електронних платежів за доходами та видатками, облік і звітність про виконання бюджетів, контроль у системі казначейства.

Після вивчення дисципліни "Казначейська справа" студенти повинні:

знати: бюджетний процес, взаємодію учасників бюджетного процесу, специфіку здійснення готівкових і безготівкових розрахунків, технології обслуговування бюджетних потоків, а також нормативний та інструктивний матеріал, що регламентує ці процеси та діяльність ДКУ.

вміти: практично використовувати набуті знання за такими основними операціями: відображення надходжень бюджетних коштів та їх використання на рахунках ДКУ, відкриття та ведення рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, забезпечення контролю видатків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, здійснення розрахунків та касових операцій, порядок складання звітності.

В методичних вказівках розкрито всі теоретичні питання які розглядаються студентами економічних спеціальностей в процесі вивчення дисципліни «Казначейська справа» згідно з навчальною програмою.