Мета курсу полягає у:   формуванні знань про географічну картину світу, які спираються на положення теорії взаємодії суспільства і природи, відтворення і розміщення населення, світового господарства та географічного поділу праці, на розкриття глобальних та регіональних явищ і процесів.

Виходячи з мети, завданнями курсу є:

•  формування в учнів цілісного географічного образу Землі  через розкриття регіональних та планетарних закономірностей і процесів;

•  розкриття ролі географії у вирішенні економічних, екологічних і соціальних проблем суспільства;

•  розвиток   геопросторового мислення та вміння логічно викладати свої думки, що співвідносяться з реально пізнаваними географічними об’єктами;

•  обґрунтування доцільності наукового підходу до природокористування, єдності навколишнього середовища, людини та її діяльності в територіальному аспекті;

•  формування картографічної грамотності й культури;

•  виховання національно свідомого громадянина, патріота, дбайливого господаря, грамотної, освіченої людини, гуманіста і природолюба;

•  вироблення в учнів умінь практично застосовувати здобуті географічні знання, користуватися джерелами географічної інформації, самостійно шукати, аналізувати і передавати її;

•  заохочення до самореалізації своїх здібностей, інтересів та життєвих планів засобами географії.

Предмет:  Курс “Соціально-економічна географія світу” має сформувати в учнів цілісне уявлення про навколишній світ, показати глибокий взаємозв’язок природи, населення, господарства Землі, навчити просторово мислити, сприяє вихованню поваги й любові не тільки до своєї Батьківщини, а й до історії та культури інших країн і народів,  що є надзвичайно важливим сьогодні, коли світ змінюється з небаченою швидкістю. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-          географічну картину світу, відтворення і розміщення населення;

-          світове господарство та географічний поділ праці,  

-           глобальні та регіональні явища і процеси;