Гроші і кредит

 уміти: вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах грошово-кредитного характеру; аналізувати поточну ситуацію на вітчизняному та зарубіжному грошово-кредитному ринку; прогнозувати майбутній розвиток грошово-кредитних відносин; обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних виробничих завдань монетарного характеру тощо.

 володіти:  категоріальним апаратом в рамках зазначеної тематики.

 Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: «Фінанси», «Основи економічної теорії»,  «Економіка підприємств» та інших.

 Методи викладання: При вивченні дисципліни застосовуються такі методи навчання, як лекції з елементами бесіди, ілюстрація, вирішення проблемних ситуацій, навчальна дискусія, практичні заняття, тестування.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, розв’язування задач, підготовка тез доповідей, підготовка наукової публікації.

Вид семестрового контролю: ДЗ

Зміст навчальної дисципліни: Сутність грошей та їх функції.  Грошовий оборот та грошові потоки. Грошовий  ринок. Грошова система. Інфляція та грошові реформи.  Валютний ринок і валютні системи. Сутність кредиту та кредитний механізм.   . Спеціалізовані кредитно-фінансові установи.  Центральний банк та його роль в економіці.  Комерційні банки як основна ланка кредитної системи. Міжнародні  валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною