МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета курсу полягає в донесення до студентів основних наукових набутків і засвоєння ними такого обсягу знань, який допоможе вірно зорієнтуватися в минулому і результативно використовувати історичний досвід у власному житті та діяльності.

Виходячи з мети, завданнями курсу є:

отримання достатнього фактологічного багажу, необхідного для становлення наукового світогляду;

пізнання і аналіз головних історичних уроків українського минулого;

формування в студентів любові до історії України;

розвиток уміння використовувати історичні знання для зміцнення нової української держави.

Предмет: Зміст предмету курсу формують історичні процеси, що відбувалися на землях України протягом ХХ-ХХІ ст.. Всі події і явища в курсі розглядаються через системний науковий аналіз, який спонукає студентів до розуміння в історії корисних і благородних діянь, вчить давати вірну, об’єктивну оцінку. Предмет формує в студентів історичний світогляд, патріотизм, національну гідність, толерантність і коректність в ставленні до інших народів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

-комплекс конкретно-історичних знань, які відображають закономірності історичного процесу в Україні;

-хронологію та сутність історичних подій та явищ.

вміти: 

•вміти оцінювати історичні факти;

•сформувати у собі здатність аналізувати причини і наслідки в історичних подіях;

•бути спроможним використовувати знання минулого для формування власних суджень з оцінок тих чи інших подій чи явищ.