Українська мова

Основна мета курсу – формування компетентного мовця, національно свідомої, духовно багатої мовної особистості.

Відповідно до напряму профільного навчання  визначено такі завдання вивчення української мови:

  • формування ціннісного ставлення до української мови як державної мови України;
  • формування предметної і ключових компетентностей;
  • формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, системи загальнолюдських, національних, особистісних ціннісних орієнтирів;
  • навчання засобами мови пізнавати світ, облаштовувати гармонійне співіснування в ньому, зберігати й передавати культурні набутки, виражати емоції й почуття, розв’язувати життєві проблеми;
  • формування мовленнєвої культури, раціональної мовленнєвої поведінки;
  • розвиток логічного і критичного мислення, творчої уяви;
  • формування мовного смаку, мовного чуття і мовної стійкості, сприяння усвідомленню краси й естетики української мови.