Мета  дисципліни “Інвестування” є надання теоретичних та практичних знань щодо сутності механізму, функціонування інвестиційного процесу; організації інвестиційної діяльності фінансово-кредитних установ; метрологічні основи інвестування; обґрунтування доцільності інвестування; управління інвестиційним процесом; проектування та капіталізація інвестицій.

Завдання вивчення дисципліни:

-           з’ясування логічних взаємозв’язків та взаємозалежностей між цілями і завданнями інвестиційного процесу;

-           оцінювання інвестиційних якостей окремих реальних проектів та інструментів фондового ринку;

-           обґрунтування інвестиційних стратегій і формування інвестиційного портфеля компанії.

Предмет: економічні відносини, що виникають у сфері інвестування на різних рівнях господарювання.

Дисципліна «Інвестування» є базовою для підготовки спеціалістів економічного профілю і базується на знаннях таких дисциплін, як: «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Гроші і кредит», «Фінанси», «Економіка підприємств» та інших.

Результати навчання:

уміти: опрацювати та аналізувати доцільність реалізації інвестиційних проектів в умовах невизначеності; визначати методи фінансування інвестиційної діяльності, оптимізувати структуру джерел їх фінансування, визначати напрями державного регулювання інвестиційної діяльності

  володіти: практикою фінансового, реального, інноваційного та іноземного інвестування; методами формування  інвестиційного портфеля підприємства.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: «Фінанси», «Основи економічної теорії», «Гроші і кредит»,  «Економіка підприємств» та інших.

 

 

 


Мета курсу «Фінансовий ринок» — розкриття теоретичних і практичних основ розвитку та функціонування фінансового ринку як підсистеми фінансових відносин.

Завдання навчальної дисципліни - вивчення сутності та функцій, які виконує фінансовий ринок, наукових засад його побудови як цілісного механізму перерозподілу фінансових ресурсів між державою, юридичними та фізичними особами.

Основні завдання курсу:

-       виявлення макроекономічної позиції фінансового ринку в системі економічних відносин;

-       розкриття взаємозв’язків між заощадженнями та інвестиціями на основі аналізу руху грошових потоків в економіці;

-       обґрунтування необхідності функціонування фінансових інструментів (цінних паперів), рух яких опосередковується взаємовідносинами між суб’єктами фінансового ринку;

-       обґрунтування необхідності державного регулювання фінансового ринку;

-       виявлення суті інфраструктури фінансового ринку, її значення для забезпечення виконання ринком своїх функцій;

-       розкриття основних відмінностей обігу різних видів цінних паперів.

Предметом навчальної дисципліни є система грошових відносин, які виникають у процесі перерозподілу фінансових ресурсів на фінансовому ринку між державою, юридичними та фізичними особами шляхом формування фондів цільового призначення за допомогою спеціалізованих фінансових інститутів.

 Протягом вивчення курсу студенти знайомляться зі структурою і основами функціонування фінансового ринку в країнах з розвинутою ринковою економікою, а також з особливостями функціонування і розвитку фінансового ринку  в Україні. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні вміти опанувати  теоретичний і практичний матеріал такого обсягу і спрямованості, щоб після закінчення навчання працювати на валютному, фондовому, кредитному ринках України без спеціальної підготовки, а також орієнтуватись в процесах, що проходять на фінансових ринках інших країн.

З метою кращого засвоєння учбового матеріалу цикл аудиторних навчальних занять доповнюєтья самостійною роботою студентів у визначеному обсязі.

Контроль знань студентів проводиться протягом семестру шляхом написання самостійних робіт. Підсумковий контроль  проводиться у формі екзамену.Формування майбутніх фахівців з менеджменту передбачає вивчення фундаментальних економічних дисциплін, засвоєння базових економічних понять і категорій, їх взаємозв’язків і взаємозалежності, впливу на суспільство, окремі підприємства та громадян. 

Мета курсу — формування у майбутніх фахівців з менеджменту сучасного економічного мислення та системи знань щодо загальних закономірностей розвитку сучасних фінансових і грошово-кредитних відносин суспільства.

Основними завданнями дисципліни є з'ясування:

― cутності грошей, їх появи та еволюції в умовах розвитку ринку;

― закономірностей грошового та кредитного обігу в умовах ринкового господарства;

― принципів і форм організації сучасної грошово-кредитної системи;

― особливостей вітчизняної та зарубіжних ринкових моделей грошей і кредиту,

 ― характеристики ринку позичкових капіталів, грошового обігу, банків та банківської діяльності;

 ― функціонування спеціалізованих небанківських інститутів;

― організації міжнародних грошово-кредитних відносин;

― сутності методів, принципів та інструментів грошово-кредитної політики закономірностей у сфері фінансових відносин держави, суб’єктів господарювання і населення;

― шляхів використання закономірностей у сфері фінансових відносин у практиці фінансової роботи;

 ― роль фінансів у забезпеченні економічного зростання суб’єктів ринкових відносин;

― тенденції розвитку національного та міжнародного фінансового ринку тощо.

Знати:  ― сутності та функцій таких категорій, як «гроші», «кредит», зміст основних теорій грошей, поняття грошового обігу грошових потоків, грошового ринку та грошових систем, основ кредитних, розрахункових і валютних відносин; 

― процес формування, розподілу та використання централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів держави, підприємств різних форм власності; 

― основні напрямки зміцнення фінансів та фінансової системи; 

― заходи щодо подолання інфляції, бюджетного дефіциту. 

Вміти: ― вільно орієнтуватися в теоретичних і практичних проблемах, фінансової системи;

 ― аналізувати поточну ситуацію на вітчизняному та зарубіжному фінансовому ринку; ― прогнозувати майбутній розвиток фінансових відносин;

― обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних виробничих завдань фінансового характеру тощо. мати компетентності: 

― визначати особливості, тенденції і закономірності розвитку грошей і кредиту у сучасній економіці;

 ― оцінювати стан і проблеми фінансової ситеми;

― оцінювати поточну ситуацію та визначати основні напрями розвитку фінансових відносин;

 ― оцінювати результати фінансової політики держави в тому числі грошово-кредитної; ― визначати принципи і форми організації сучасної грошово-кредитної системи;

― визначати оптимальні шляхи вирішення конкретних завдань фінансового характеру. Методичні вказівки складено у відповідності з робочою програмою по даній дисципліни і вони необхідні для систематизації методичних прийомів проведення семінарських занять.

    Предметом дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» є детальна характеристика базових категорій теорії фінансів, грошей і кредиту, яка необхідна для переходу до конкретних проблем розвитку фінансової та грошово-кредитної системи в сучасних умовах.

 

        Дисципліна «Фінанси, гроші та кредит» тісно поєднана з такими економічними курсами, як економічна теорія, теорія фінансів, державне регулювання економіки і прогнозування, макроекономіка, мікроекономіка.


Мета вивчення: метою викладання навчальної дисципліни «Фінанси» є отримання студентами системних знань щодо загальних закономірностей розвитку сучасних фінансових відносин на рівні світової фінансової політики, на рівні держави й окремого підприємства.

Надання студентам базових знань з теорії та практики фінансових відносин, що виникають між суб'єктами ринкової економіки, а також механізмів й організаційних структур, які забезпечують функціонування фінансової системи країни.

Завдання: засвоєння студентами теоретичних основ фінансів, оволодіння знаннями закономірностей у сфері фінансових відносин держави, суб'єктів господарювання, домогосподарств, застосування їх на практиці фінансової роботи; визначення сукупності заходів щодо забезпечення використання фінансів як важелів економічної політики держави.

 Результати навчання: студент повинен знати:

 – сутність, функції та роль фінансів у ринкові економіці; – закономірності еволюційного розвитку фінансових відносин;

– теоретичні основи державних, корпоративних і міжнародних фінансів;

– засади функціонування фінансової системи держави;

 – основні напрями та методи фінансової політики держави;

 повинен вміти: – об'єктивно оцінювати сутність і тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості у сфері державних фінансів, фінансів суб'єктів підприємницької діяльності та фінансів домогосподарств;

 – аналізувати закономірності еволюційного розвитку фінансів у перехідній економіці України;

– визначати ефективність фінансової політики як важливої складової економічної і соціальної політики держави; мати навички:

– розкривати шляхи використання закономірностей розвитку державних, корпоративних і міжнародних фінансів у практиці фінансової роботи;

 – самостійно аналізувати сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів як одного з дійових важелів економічної політики держави.

По закінчені повного курсу дисципліни – диференційований залік