Available courses

При вивченні дисципліни "Вища математика" студенти знайомляться з основами математичного апарату, необхідного для розв'язання теоретичних і практичних економічних задач. Вивчення даної дисципліни дає необхідну математичну підготовку та знання для вивчення інших дисциплін: "Теорія ймовірностей та  математична статистика", "Математичне програмування".

Предметом дисципліни є  фундаментальні положення аналітичної геометрії, лінійної алгебри та математичного аналізу.         


Основна мета курсу – формування компетентного мовця, національно свідомої, духовно багатої мовної особистості.

Відповідно до напряму профільного навчання  визначено такі завдання вивчення української мови:

  • формування ціннісного ставлення до української мови як державної мови України;
  • формування предметної і ключових компетентностей;
  • формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, системи загальнолюдських, національних, особистісних ціннісних орієнтирів;
  • навчання засобами мови пізнавати світ, облаштовувати гармонійне співіснування в ньому, зберігати й передавати культурні набутки, виражати емоції й почуття, розв’язувати життєві проблеми;
  • формування мовленнєвої культури, раціональної мовленнєвої поведінки;
  • розвиток логічного і критичного мислення, творчої уяви;
  • формування мовного смаку, мовного чуття і мовної стійкості, сприяння усвідомленню краси й естетики української мови.


У процесі навчання студенти мають осягнути внутрішню логіку предмета «Українська література», удосконалити навички ретельно добирати навчальний матеріал та розглядати його за принципом життєвої доцільності й функціональності.

Метою курсу вивчення української літератури є:

– формування гуманістичного світогляду студентів, долучення їх засобами художньої літератури до загальнолюдських і національних цінностей;

–   виховання національно свідомих громадян України;

–  естетичний розвиток студентів, підвищення їх загального культурного рівня та розширення культурно-пізнавальних інтересів;

–  сприяння всебічному розвитку студентів, їх духовному збагаченню, активному становленню й самореалізації в сучасному світі.

Завдання:

1. Зацікавлення  художнім твором як явищем мистецтва слова, специфічним «інструментом» пізнання світу й себе в ньому.

2. Підвищення загальної освіченості, ознайомлення  із найвизначнішими взірцями української народної творчості та художньої літератури.

3. Формування читацької культури студентів, розвиток у них естетичного смаку, уміння розрізняти явища високохудожньої та «масової» культури.

4. Формування стійкого інтересу до української літератури як вагомого духовного спадку народу, повноцінного оригінального мистецтва, виховання палкого шанувальника української книги.

5. Сприяння національному самоусвідомленню та стійкому відчуттю приналежності до європейської спільноти.

6. Вивчення української літератури в національному та світовому культурологічному контекстах, у міжпредметних зв’язках.

7. Розвиток творчих і комунікативних здібностей учнів, критичного мислення, культури полеміки, уміння аргументовано доводити власну думку.

8. Вироблення вміння компетентно орієнтуватися в інформаційно-комунікативному сучасному просторі.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета курсу полягає в донесення до студентів основних наукових набутків і засвоєння ними такого обсягу знань, який допоможе вірно зорієнтуватися в минулому і результативно використовувати історичний досвід у власному житті та діяльності.

Виходячи з мети, завданнями курсу є:

отримання достатнього фактологічного багажу, необхідного для становлення наукового світогляду;

пізнання і аналіз головних історичних уроків українського минулого;

формування в студентів любові до історії України;

розвиток уміння використовувати історичні знання для зміцнення нової української держави.

Предмет: Зміст предмету курсу формують історичні процеси, що відбувалися на землях України протягом ХХ-ХХІ ст.. Всі події і явища в курсі розглядаються через системний науковий аналіз, який спонукає студентів до розуміння в історії корисних і благородних діянь, вчить давати вірну, об’єктивну оцінку. Предмет формує в студентів історичний світогляд, патріотизм, національну гідність, толерантність і коректність в ставленні до інших народів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

-комплекс конкретно-історичних знань, які відображають закономірності історичного процесу в Україні;

-хронологію та сутність історичних подій та явищ.

вміти: 

•вміти оцінювати історичні факти;

•сформувати у собі здатність аналізувати причини і наслідки в історичних подіях;

•бути спроможним використовувати знання минулого для формування власних суджень з оцінок тих чи інших подій чи явищ. 


Мета курсу полягає у:   формуванні знань про географічну картину світу, які спираються на положення теорії взаємодії суспільства і природи, відтворення і розміщення населення, світового господарства та географічного поділу праці, на розкриття глобальних та регіональних явищ і процесів.

Виходячи з мети, завданнями курсу є:

•  формування в учнів цілісного географічного образу Землі  через розкриття регіональних та планетарних закономірностей і процесів;

•  розкриття ролі географії у вирішенні економічних, екологічних і соціальних проблем суспільства;

•  розвиток   геопросторового мислення та вміння логічно викладати свої думки, що співвідносяться з реально пізнаваними географічними об’єктами;

•  обґрунтування доцільності наукового підходу до природокористування, єдності навколишнього середовища, людини та її діяльності в територіальному аспекті;

•  формування картографічної грамотності й культури;

•  виховання національно свідомого громадянина, патріота, дбайливого господаря, грамотної, освіченої людини, гуманіста і природолюба;

•  вироблення в учнів умінь практично застосовувати здобуті географічні знання, користуватися джерелами географічної інформації, самостійно шукати, аналізувати і передавати її;

•  заохочення до самореалізації своїх здібностей, інтересів та життєвих планів засобами географії.

Предмет:  Курс “Соціально-економічна географія світу” має сформувати в учнів цілісне уявлення про навколишній світ, показати глибокий взаємозв’язок природи, населення, господарства Землі, навчити просторово мислити, сприяє вихованню поваги й любові не тільки до своєї Батьківщини, а й до історії та культури інших країн і народів,  що є надзвичайно важливим сьогодні, коли світ змінюється з небаченою швидкістю. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-          географічну картину світу, відтворення і розміщення населення;

-          світове господарство та географічний поділ праці,  

-           глобальні та регіональні явища і процеси;


Метою викладання навчальної дисципліни  є вивчення сучасних теоретичних основ інформатики, побудови засобів обчислювальної техніки і організації обчислювальних процесів. Практичне оволодіння навичками застосування прикладних програм для обробки текстової і графічної інформації, а також електронних таблиць. Основними завданнями вивчення дисципліни  є отримання студентами навичок користування комп’ютерною технікою і сучасними прикладними програмами, що в кінцевому результаті сприятиме професійній адаптації в сучасному інформаційному просторі. В результаті вивчення даного курсу студент повинен: знати: основний предмет і завдання інформатики; загальні принципи організації обробки цих і обчислювальних процесів в ЕОМ; способи реалізації основних арифметичних і логічних операцій в ПК; основи алгоритмізації програмування; основні принципи побудови операційних систем ПК; організацію архітектури ПК і принципи функціонування зовнішніх пристроїв ЕОМ; методи використання можливостей призначеного для користувача інтерфейсу основних застосувань для обробки текстової і графічної інформації, електронних таблиць; основи роботи в мережі Інтернет; вміти: здійснювати установку і налаштування програм на ПК; використовувати стандартні додатки ОС Windows; виконувати операції з об’єктами ОС Windows; застосовувати додатки пакету MS Office для створення, редагування і оптимізації текстових і графічних документів, презентацій і електронних таблиць.

 Навчальна програма з дисципліни "Основи філософських знань" ставить за мету -  сформувати систему світоглядних знань про буття людини, найістотніші взаємовідносини з природою, суспільством і духовним життям у всіх основних формах його існування; про суспільно- історичну природу філософії, закономірності її виникнення і функціонування в сучасному світі.

         Завданням має бути вивчення основних досягнень світової та української філософії, ознайомлення з головними філософськими дисциплінами (онтологією, гносеологією, антропологією, соціальною філософією); опанування ключових положень філософії – генезису становлення і розвитку філософських систем, специфіки їх функціонування в сучасному світі.

Результатом вивчення студентами курсу "Основ філософських знань"  повинно стати набуття відповідних знань в зазначеній  галузі філософії, розуміти цілі, завдання і принципи філософського  знання з метою формування досвідчених спеціалістів-економічної сфери.


Вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни.

Студент має знати:

1. Термінологію предмета.

2. Сутність особливостей філософії як світоглядної науки і її роль у суспільстві. Досягнення світової філософської думки.

 3. Проблеми людини і суспільства, особливо на сучасному етапі розвитку.

4. Форми і методи наукового пізнання та їх роль у вирішенні теоретичних і практичних завдань.

 5. Сутність і зміст науки «Філософія». Місце філософської культури в системі загальних культурних цінностей і її значення для вирішення економічних та суспільних завдань.

6. Основні закони філософії. Умови істинності мислення.

7. Процес становлення й розвитку філософії.

8. Українська й світова філософія.

9. Особливості української філософії.

 

3.  Студент має вміти:

1. Використовувати термінологію при викладі матеріалу.

2. Використовувати систему філософських знань як методологічних способів вирішення економічних, гуманітарних і практичних проблем.

3. Обґрунтувати свою світоглядну і громадську позицію.

4.Самостійно аналізувати факти, явища і процеси в системі «людина-світ» у їх діалектичної взаємозв'язку.

5. Використовувати методологію і застосовувати методи наукового пізнання.

6. Логічно мислити в процесі формування методологічних основ наукового пізнання природних, економічних та суспільних процесів.

 7. Свідомо уникати проявів логічної непослідовності, невизначеності та недоказовості мислення.

8. Самостійно аналізувати логічну форму мислення.

9. Розповісти про історико-культурний і соціальний аспект розвитку філософії.

10. Чітко визначати філософські течії та школи за основним аспектам.

11. Розповісти про роль філософії в сучасному світі.


Дисципліна «Господарське право» має велике теоретичне і практичне значення у підготовці фахівців економічних спеціальностей. Глобалізація економічного життя, вступ України до Світової організації торгівлі та стратегічний курс на набуття членства у ЄС зумовлює необхідність орієнтації як законодавця, так і вітчизняних суб’єктів господарювання на кращі світові стандарти комерційної практики. Важлива роль у забезпеченні інтенсивного розвитку економіки, недопущенні кризових явищ, ефективному захисті прав та законних інтересів громадян і учасників господарського життя належить правовому регулюванню господарських правовідносин.

Для досягнення зазначеної мети студентам необхідно дати первинні знання про господарське право, їх основні інститути та роль правових норм у регулюванні найважливіших господарських відносин, а також сформувати у студентів навички роботи з різними джерелами права і вміння застосовувати набуті знання на практиці.

Предметом курсу «Господарське право» є вивчення теоретичних положень та системи господарського законодавства.

Мета викладення курсу полягає в необхідності подальшого зміцнення правових основ господарського законодавства, суворого і неухильного дотримання чинного законодавства, вироблення у майбутніх спеціалістів непримиренності до недоліків і правопорушень, дбайливого ставлення до інтересів людини і громадянина, а також суспільства в цілому. Акцент в курсі зроблено на дослідження господарського законодавства як інструмента практичного врегулювання господарської діяльності, тобто розкриваються зміст та практика застосування господарського законодавства України.

Актуальність вивчення курсу «Господарське право» обумовлена зростанням місця і ролі господарської діяльності у врегулюванні ринкових відносин.
Наукову основу курсу складають наукові розробки теоретичних положень господарського права і наукові дослідження правового регулювання господарських правовідносин, їх застосування в практичній діяльності.

 

 Завдання викладання дисципліни:

1. Дати теоретичну підготовку студентам з питань правового регулювання господарської діяльності держави.

2. Сформувати у студентів вміння застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності.

 

Навчити правильно обґрунтовувати власне рішення і надавати необхідні консультації.

У результаті вивчення курсу «Господарське право» студент повинен:
Знати:

- Основні положення чинного господарського законодавства України.

- Основні джерела господарського законодавства.

- Основні положення щодо господарських правовідносин.

- Основні нормативно-правові акти, що регулюють господарську діяльність.

Вміти:

- Орієнтуватися в системі господарського законодавства.

- Використовувати господарське законодавство в повсякденній діяльності.

У результаті вивчення цієї дисципліни студент оволодіває такими компетентностями:

1. Загальнопредметні, що передбачають набуття і розвиток здатності: оцінювати і прогнозувати правові події та явища з використанням наявних засобів інформації; самостійно працювати з різними джерелами інформації; ефективно вирішувати практичні завдання, спираючись на досягнення сучасної правової науки; аналізувати і творчо осмислювати інформацію; логічно міркувати, творчо мислити; постійно підвищувати рівень особистої культури та фахової майстерності.

2. Фахові, розуміння суті, призначення й змісту гуманітарних наук, функцій правової науки, як складової частини наукової думки і складової частини суспільства; знання норм господарського права; знання основних нормативно-правових актів, що регулюють господарські правовідносини; володіння комплексним, інтеграційним, системним, динамічним, ситуаційним підходом до наукового аналізу.


Мета вивчення дисципліни:полягає в отриманні студентами теоретичних знань у сфері правового регулювання трудових та тісно пов’язаних з ними відносин; набутті практичних навичок застосування правових норм, що регламентують ці відносини; формуванні правосвідомості і правової культури

Предмет дисципліни:індивідуальні відносини щодо застосування найманої праці й колективні трудові відносини.

 

У результаті вивчення дисципліни "Трудове право" студент повинен

- знати:

-         предмет, метод, значення, місце і роль трудового права в регулюванні трудових відносин;

-         співвідношення виробничої та захисної функції трудового права;

-         взаємозв’язок трудового права з іншими галузями права;

-         коло суспільних відносин, що належать до сфери регулювання трудового права;

-         джерела трудового права;

-         порядок прийняття, переведення, переміщення, звільнення з роботи;

-         підстави та порядок притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності;

порядок забезпечення охорони та оплати праці;

-         правове регулювання робочого часу та часу відпочинку;

-         порядок вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів (конфліктів);

- вміти:

-         розрізняти відносини, що регулюються трудовим правом і відносини, які регулюються іншими галузями права, й давати правову оцінку такому розмежуванню;

-         приймати юридично грамотні та обґрунтовані рішення щодо реалізації норм трудового права в практичній діяльності;

-         оперувати трудоправовими знаннями і поняттями, пропагувати законодавство України про працю для прискорення побудови України, як правової держави.


АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»

 

Мета навчальної дисципліни: надання знань, умінь, здатностей для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.

Завдання навчальної дисципліни: набуття студентами знань, умінь і здатностей ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у різних сферах професійної діяльності.

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти будуть сформовані наступні компетентності:

Загальні компетентності:

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;

- навики здійснення безпечної діяльності;

- визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків;

- здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Спеціальні предметні компетенції:

- знати законодавчих та нормативних документів з охорони праці;

- знати концепції організації охорони праці у державі та на виробництві;

- знати обов'язки і відповідальність роботодавців підприємств (організацій) та їх підрозділів із забезпечення здорових і безпечних умов праці робітників;

- знати основні міжнародні документи з охорони праці;

- знати методи і засоби забезпечення нормативних значень параметрів небезпечних та шкідливих факторів.

Результати навчання:

- ідентифікувати небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що супроводжують працю на виробництві;

- організовувати вирішення питань охорони праці на виробництві (організації);

- використовувати нормативні документи та забезпечувати безпечні й нешкідливі умови праці на виробництві;

- розробляти заходи з профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності.

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни «Основи охорона праці» є лекції та самостійна робота здобувачів вищої освіти. Вид підсумкового контролю – іспит.


Розробка і виробництво якісної та конкурентоспроможної продукції, яка втілює сучасні досягнення, неможливі без широкого застосування принципів та методів стандартизації і сертифікації. Тому знання з цих галузей необхідні майбутнім фахівцям для досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері, встановлення відповідності об’єктів їх функціональному призначенню.

Метою вивчення дисципліни «Стандартизація і сертифікація» є опанування студентами теоретико-методологічних засад та організаційних положень стандартизації і сертифікації товарів та послуг.

Завдання дисципліни полягають у вивченні основних положень стандартизації і сертифікації, показників якості продукції, методів оцінювання її рівня, перспектив розвитку міжнародної стандартизації і сертифікації, формуванні вмінь використовувати нормативно-технічні документи для розв’язання практичних завдань стандартизації і сертифікації товарів та послуг.

Предмет вивчення методи та процеси стандартизації і сертифікації товарів та послуг.

Дисципліна «Стандартизація і сертифікація» пов’язана з такими навчальними дисциплінами, як «Технологія галузі», «Статистика», «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Організація виробництва» та ін.


МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета курсу полягає в донесення до студентів основних наукових набутків і засвоєння ними такого обсягу знань, який допоможе вірно зорієнтуватися в минулому і результативно використовувати історичний досвід у власному житті та діяльності.

Виходячи з мети, завданнями курсу є:

отримання достатнього фактологічного багажу, необхідного для становлення наукового світогляду;

пізнання і аналіз головних історичних уроків українського минулого;

формування в студентів любові до історії України;

розвиток уміння використовувати історичні знання для зміцнення нової української держави.

Предмет: Зміст предмету курсу формують історичні процеси, що відбувалися на землях України протягом ХХ-ХХІ ст.. Всі події і явища в курсі розглядаються через системний науковий аналіз, який спонукає студентів до розуміння в історії корисних і благородних діянь, вчить давати вірну, об’єктивну оцінку. Предмет формує в студентів історичний світогляд, патріотизм, національну гідність, толерантність і коректність в ставленні до інших народів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

-комплекс конкретно-історичних знань, які відображають закономірності історичного процесу в Україні;

-хронологію та сутність історичних подій та явищ.

вміти: 

•вміти оцінювати історичні факти;

•сформувати у собі здатність аналізувати причини і наслідки в історичних подіях;

•бути спроможним використовувати знання минулого для формування власних суджень з оцінок тих чи інших подій чи явищ. 


Метою викладання навчальної дисципліни  є вивчення сучасних теоретичних основ інформатики, побудови засобів обчислювальної техніки і організації обчислювальних процесів. Практичне оволодіння навичками застосування прикладних програм для обробки текстової і графічної інформації, а також електронних таблиць. Основними завданнями вивчення дисципліни  є отримання студентами навичок користування комп’ютерною технікою і сучасними прикладними програмами, що в кінцевому результаті сприятиме професійній адаптації в сучасному інформаційному просторі. В результаті вивчення даного курсу студент повинен: знати: основний предмет і завдання інформатики; загальні принципи організації обробки цих і обчислювальних процесів в ЕОМ; способи реалізації основних арифметичних і логічних операцій в ПК; основи алгоритмізації програмування; основні принципи побудови операційних систем ПК; організацію архітектури ПК і принципи функціонування зовнішніх пристроїв ЕОМ; методи використання можливостей призначеного для користувача інтерфейсу основних застосувань для обробки текстової і графічної інформації, електронних таблиць; основи роботи в мережі Інтернет; вміти: здійснювати установку і налаштування програм на ПК; використовувати стандартні додатки ОС Windows; виконувати операції з об’єктами ОС Windows; застосовувати додатки пакету MS Office для створення, редагування і оптимізації текстових і графічних документів, презентацій і електронних таблиць.

Дисципліна "Основи програмування та алгоритмічні мови" - складова професійної підготовки спеціалістів в галузі інформаційних технологій, що охоплює сучасні методи та підходи до розробки алгоритмів та їх практичному використанню при проектуванні та розробці програмного забезпечення, починаючи з аналізу вимог до програмної системи і її попереднього проектування, і закінчуючи її реалізацією, тестуванням і наступним супроводом.

Результати навчання

вміти: застосовувати знання у практичних ситуаціях; виявляти, ставити та вирішувати проблеми за професійним спрямуванням; використовувати сучасне програмно-апаратне забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій; аналізувати вхідні дані завдання та результати роботи програми, визначати функціональні вимоги до розроблюваної програми, розробляти набори тестових даних; використовувати прикладні системи програмування; розробляти складні програмні комплекси із застосуванням мови С++.

Метою дисципліни "Основи електротехніки і електроніки" є вивчення принципів протікання електричних процесів в ланках електронно-обчислювальних пристроїв, властивостей напівпровідникових матеріалів, різновидностей приладів, які побудовані на їх основі, їх характеристик, основних параметрів та особливостей застосування.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

-          властивості електричних та магнітних кіл;

-          принципи дії електровимірювальних приладів;

-          основні властивості напівпровідникових матеріалів та контактів на їх основі;

Повинні вміти:

-          різновидності напівпровідникових приладів, принципи роботи, основні характеристики, основні електричні параметри та особливості їх застосування; класифікацію типів електронних компонентів, їх умовні графічні зображення, позиційні позначення, порядок запису в технічній документації;

-          основні вимоги державних стандартів стосовно графічного зображення схем приладів.

-          використовувати вимірювальні прилади для вимірювання електричних параметрів;

-          визначати різновидність приладу по умовному графічному позначенню, запису в технічній документації;

-          підібрати з довідкової літератури компоненти, які відповідають заданим вимогам;

-          користуватись довідниковою літературою.


Метою дисципліни "Математична логіка" є вивчення логічних основ математичної логіки, математичних методів розв'язування логічних задач, базових положень прикладної теорії цифрових автоматів, основних методів аналізу та синтезу комбінаційних схем та цифрових автоматів, методів мінімізації та оптимізації побудованих схем.

Навчальні завдання курсу:

-         навчити студентів визначати досконалу диз'юнктивну і досконалу кон'юнктивну форми перемикальної функції з таблиці істинності логічної функції;

-         надати навички здійснювати аналітичну і графічну мінімізацію перемикальної функції з метою зниження її рангу;

-         сформувати у студентів уміння перетворювати знайдену мінімізовану форму перемикальної функції в усіх функціональних базисах;

-         навчити студентів будувати схеми електричні функціональні автоматів в усіх базисах з дотриманням вимог державних стандартів до побудови схем;

-         навчити застосовувати функції логічних елементів інверсії, кон'юнкції, диз'юнкції, Шеффера, Пірса, рівнозначності, нерівнозначності і здійснювати аналіз комбінаційної схеми і визначення закону функціонування автомата;

-         виконувати розрахунки динамічних характеристик автомата, оцінювати параметри його швидкодії та складності.


Навчальна дисципліна "Інженерна і комп’ютерна графіка" має за мету надання студентам теоретичних основ, практичних і методичних рекомендацій із застосування технологій векторної графіки в галузі поліграфії та мультимедійного видавництва.

Основні завдання навчальної дисципліни полягають у такому: формуванні у студентів вмінь і навичок розв’язання інженерних задач графічними способами як вручну, так і за допомогою комп’ютерних систем автоматизованого проектування креслень; розвиткові у студентів просторового мислення, здібностей до аналізу та синтезу просторових форм та їх відношень на основі графічних просторових моделей; засвоєнні студентами необхідного інструментарію методів, які можуть бути застосовані в процесі вивчення складних технічних систем поліграфічного виробництва; формуванні у студентів комплексу знань та вмінь, які допоможуть  їм у майбутньому здійснювати діяльність пошукового і творчого характеру в процесі навчання; підготовці студентів до самостійного освоєння нових програмних засобів необхідних для використання персональних комп’ютерів у ході навчального процесу і роботи відповідно до профілю підготовки; формуванні у студентів навичок ефективної роботи з джерелами інформації.


Метою дисципліни “Основи конструювання ЕОМ ” є вивчення вимог державних стандартів та єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД) до правил оформлення текстової документації, графічної документації, програм та схем за ЄСКД.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

-      Єдину систему конструкторської документації (ЄСКД);

-      сферу поширення стандартів ЄСКД;

-      склад, класифікацію й позначення стандартів ЄСКД;

-      види конструкторських документів (ДЕРЖСТАНДАРТ 2.102-68);

-      комплектність конструкторських документів;

-      загальні правила оформлення графічних і текстових документів;

-      правила оформлення програмних продуктів;

-      основні надписи конструкторських документів;

-      етапи розробки конструкторської документації.

Повинні вміти:

-      користуватись збірниками Державних стандартів України;

-      приймати участь у розробці технічної документації на автоматизовану інформаційну систему, спираючись на міжнародні та державні стандарти, вимоги замовника, кон­кретні виробничі ситу­ації, використовуючи програмні та технічні засоби розробки документації;

-      визначати набори типів документів, що утворюють комплекс технічної документації технічного об’єкта (в тому числі виріб або програмний продукт), та сукупність стандартів, що регламентують правила оформлення відповідних типів документів, розробляти  документацію (звіти, структурні, принципові, функціональні схеми, схеми конструкторські, тощо), необхідну для розробки та  супроводу  технічного об’єкта,  відповідно до  вимог  Єдиної  системи  конструкторської документації;

-      розробляти і оформлювати супровідну текстову конструкторську документацію технічного об’єкта у відповідності до вимог державних стандартів України;

-      розробляти і оформлювати програмну технічну документацію технічного об’єкта у відповідності до вимог державних стандартів Україниреалізовувати оформлення програмних продуктів,  графічних і текстових документів відповідно до вимог ЄСКД;

-      використовувати набуті знання при аналізі електричних схем цифрової обчислювальної техніки;

-      користуватись довідниковою літературою.


Мета навчального курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»  — сформувати національно-мовну особистість, ознайомити студентів з нормами сучасної української мови в професійному спілкуванні, з основними вимогами до складання та оформлення професійних документів, навчити їх професійного мовлення, збагатити словник термінологічною, фаховою лексикою; підвищити загальномовний рівень майбутніх фахівців, формувати практичні навички ділового усного і писемного спілкування в колективі, розвивати комунікативні здібності.


Мета навчальної дисципліни «Економіка підприємств» полягає у формуванні здатності самостійно мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємств.

Предмет: процеси та методи вивчення теорії й практики господарювання, формування та використання виробничого потенціалу, взаємодії всіх видів ресурсів, організації й ефективності господарської та інших видів діяльності підприємства.

Завдання дисципліни:

сформувати розуміння господарських процесів, що відбуваються на сучасних підприємствах;

закріпити у слухачів комплекс економічних знань, здобутих з інших навчальних дисциплін загальноекономічного характеру;

забезпечити засвоєння сучасних досягнень теорії та практики управління підприємствами та організаціями, як відкритими соціально-економічними утвореннями;

сформувати здатність ідентифікувати та аналізувати господарські процеси та проблеми, приймати управлінські рішення;

сформувати здатність проводити комплексні економічні розрахунки з метою обґрунтування управлінських рішень та виявлення резервів підвищення ефективності господарської діяльності підприємств;

забезпечити засвоєння основ організації господарської діяльності підприємств.

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:

основні поняття та категорії економіки підприємства, на основі системного розуміння та взаємозв’язків із суміжними дисциплінами;

принципи управління діяльністю сучасних підприємств та організацій;

сучасні технології розробки управлінських рішень, їх обґрунтування та впровадженні у бізнес-практику;

методичні основи аналізу ефективності формування та використання персоналу, активів (основних засобів, оборотних коштів, нематеріальних активів) підприємства, організації його виробничо-комерційної діяльності тощо.

Після вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти:

розрізняти організаційно-правові форми підприємств, робити обґрунтований вибір напрямків діяльності та сфери бізнесу;

аналізувати ефективність використання персоналу, основних засобів, оборотних коштів, інвестиційних ресурсів, організації виробничої діяльності, інноваційних процесів тощо;

обґрунтовувати загальні тактичні та стратегічні управлінські рішення з різних аспектів господарської діяльності;

розробляти плани розвитку підприємства та інноваційно-інвестиційні проекти різних напрямків;

запобігати кризовим проявам, нейтралізувати ризики та загрози у виробничо-комерційній діяльності підприємства;

визначати напрямки та обґрунтовувати загальний механізм здійснення реструктуризації підприємств та організацій.


У сучасних умовах динамічних змін, невизначеності, загострення конкурентної боротьби, забезпечити успішність діяльності будь-якого підприємства на ринку дозволяє передусім вміння задовольняти потреби і запити споживачів. Це вміння у повному розумінні відображує сутність маркетингу як філософії бізнесу і ефективного ринкового інструменту, який передбачає орієнтацію діяльності підприємства на задоволення потреб споживачів, як єдину можливість досягти цілей, пов’язаних із прибутком, проникненням на нові ринки, розвитком підприємства. З іншого боку, маркетинг – це вид діяльності, спрямований на інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень та конкретні дії щодо розробки та управління товаром і його просуванням, ціноутворенням та розподілом.

Метою вивчення дисципліни «Маркетинг» є засвоєння студентами сутності та змісту маркетингу як філософії підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки та конкуренції.

Завдання дисципліни полягають у вивченні теоретичних основ маркетингу, формуванні маркетингового мислення та набутті практичних навичок щодо прийняття управлінських рішень, спрямованих на вирішення маркетингових проблем фірми та адаптації її діяльності завдяки маркетинговим інструментам до змін у зовнішньому середовищі.

Предметом вивчення є процес формування маркетингової концепції підприємства, є стосунки підприємства зі споживачами його продукції з метою, з одного боку, задовольнити потреби цільового ринку, а з іншого – отримати відповідні доходи і прибуток та можливість її реалізації в умовах ринкової економіки.

Дисципліна «Маркетинг» пов’язана з такими навчальними дисциплінами, як «Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Менеджмент», «Економіка підприємства», «Основи підприємництва».


Мета: формування теоретичних знань і навичок з раціональної організації виробництва та використання методів підвищення результативності виробничих систем промислового підприємства.

Завдання: ознайомлення студентів з теоретичними засадами організації виробництва, методичними підходами раціоналізації та проектування виробництва; оволодіння практичними навичками обґрунтовувати проектні рішення щодо підвищення ефективності виробництва; застосування дослідницьких і організаторських здібностей у процесі розроблення організаційних проектів виробництва та їх реалізації.

Предмет: виробничий процес на підприємстві.

В процесі вивчення дисципліни студент повинен засвоїти основи функціонування підприємств і корпорацій як складних систем, в яких поєднані і внутрішньо взаємопов’язані різні підрозділи; розглянути принципи підготовки та здійснення виробництва; ознайомитися з різними типами виробництва та методами його організації; навчитися розраховувати  тривалість виробничого циклу при різних способах здійснення виробництва, самостійно виконувати техніко-економічні розрахунки при обґрунтуванні виробничих процесів.


Метою навчальної дисципліни є: розкриття методології, методики та організаційних основ державного регулювання економіки, підготовка ерудованих та кваліфікованих спеціалістів, які повинні правильно розуміти та обгрунтовувати державну економічну політику, вміти вирішувати загальні економічні питання, передбачати наслідки того чи іншого рішення, знаходити шляхи вирішення сучасних економічних проблем.

Предметом навчальної дисципліни є: проблеми ефективного використання форм, методів та інструментів, які є в розпорядженні держави, для реалізації соціально-економічних цілей розвитку суспільства.

Основні завдання курсу: забезпечення ґрунтовної теоретичної і практичної підготовки студентів з державного регулювання економіки; глибоке розуміння тенденцій розвитку та сучасних модифікацій моделей державного регулювання економіки; формування вмінь та навичок аналізу основних напрямів та інструментів економічної політики держави; детальне опрацювання сутності, методів та механізмів державного регулювання економіки України в контексті системної економічної трансформації та глобалізації.

Студент повинен знати:

Ø необхідність і причини втручання держави в економіку;

Ø можливості практичного застосування теоретичних моделей та принципів, реалізації механізмів державного регулювання;

Ø світовий досвід державного регулювання економіки та можливості його застосування в Україні;

Ø основи макроекономічного планування, програмування та прогнозування;

Ø основні форми впливу держави на соціально-економічний розвиток;

Ø грошово-кредитні та фіскальні засоби та інструменти ДРЕ та можливості їх використання у практичній діяльності;

Ø основні види державної економічної політики;

Ø специфіку макроекономічного галузевого регулювання.

 Студент повинен вміти:

Ø володіти методикою складання планів, прогнозів та програм соціально-економічного розвитку; визначення механізму прийняття рішень органами влади та управління;

Ø застосовувати аналітичні методи оцінки аналізу регіонів, економіки в цілому;

Ø розробляти рекомендації для органів влади та управління щодо підвищення ефективності державної економічної політики у поточному періоді та на перспективу;

Ø визначати межі державного втручання у функціонування економіки, виходячи із реальної економічної, політичної, соціальної ситуації в країні.


ФІНАНСИ

  Мета навчальної дисципліни: вивчення сукупності фінансових відносин як специфічної форми суспільних відносин, підсистеми економічного базису, а також отримання студентами базових знань з питань теорії та практики фінансових відносин суб’єктів господарювання.

Дисципліна передбачає вивчення студентами системи фінансових відносин у взаємозв'язку з економічним механізмом функціонування виробництва в ринкових умовах. Вона розкриває суть фінансових категорій, порядок визначення структури і обсягів грошових надходжень підприємств, формування і використання фінансових результатів. Знання фінансової науки дозволить глибше зрозуміти хід розвитку об'єктивних процесів у суспільстві, закономірності функціонування фінансового механізму, формування і використання фінансових ресурсів на розвиток економіки. Завдання навчальної дисципліни:

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни “Фінанси” є формування теоретичних знань та вироблення практичних навичок у сфері фінансових відносин у взаємозв’язку з економічним механізмом функціонування виробництва в умовах, складових фінансової системи держави, форм і видів фінансових ресурсів, фінансової політики і науки, фінансового механізму, бюджету, подактів, управління фінансами, фінансового ринку і фінансового контролю.


Гроші і кредит

 уміти: вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах грошово-кредитного характеру; аналізувати поточну ситуацію на вітчизняному та зарубіжному грошово-кредитному ринку; прогнозувати майбутній розвиток грошово-кредитних відносин; обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних виробничих завдань монетарного характеру тощо.

 володіти:  категоріальним апаратом в рамках зазначеної тематики.

 Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: «Фінанси», «Основи економічної теорії»,  «Економіка підприємств» та інших.

 Методи викладання: При вивченні дисципліни застосовуються такі методи навчання, як лекції з елементами бесіди, ілюстрація, вирішення проблемних ситуацій, навчальна дискусія, практичні заняття, тестування.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, розв’язування задач, підготовка тез доповідей, підготовка наукової публікації.

Вид семестрового контролю: ДЗ

Зміст навчальної дисципліни: Сутність грошей та їх функції.  Грошовий оборот та грошові потоки. Грошовий  ринок. Грошова система. Інфляція та грошові реформи.  Валютний ринок і валютні системи. Сутність кредиту та кредитний механізм.   . Спеціалізовані кредитно-фінансові установи.  Центральний банк та його роль в економіці.  Комерційні банки як основна ланка кредитної системи. Міжнародні  валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною 


Курсову роботу студент виконує на державній мові. Курсова робота повинна мати чітку побудову, логічну послідовність, переконливу аргументацію, доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій.

Курсова робота повинна бути написана від руки, чітким, розбірливим почерком, без виправлень або виконана у вигляді комп’ютерного набору (на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 розміром 297 х 210 мм).


Соціологія – це наука про суспільство. Оскільки суспільство вивчають багато наук (історія, економіка, демографія тощо) для визначення ролі і місця соціології в їх системі важливо визначитися з особливостями її об'єкта і предмета. Найбільш суттєва різниця між соціологією і всіма іншими науками, які вивчають життя суспільства, полягає в тому, що кож- на з перелічених наук вивчає певний аспект його життєдіяльності, соціологія ж вивчає суспільство як цілісність, і тому її можна вважати більш фундаментальною наукою за своїм змістом і призначенням.

Об'єктом соціології є закони розвитку і функціонування соціальних спільнот і соціальних процесів, соціальні відносини як механізм взаємозв'язку і взаємодії між суспільством і людьми, між спільнотами й особистостями. Соціологія як наука набуває особливої актуальності в Україні, оскільки створює наукове підґрунтя формування громадянського суспільства, яке надає людині більше свободи. Людина не може існувати поза суспільством. Тому для того, щоб відповідально та ефективно скористатися отриманою свободою, вона повинна глибше розуміти основи життя соціальних груп, спільностей, соціальних процесів, в системі яких вона існує і відтворюється як особистість.

 Мета навчальної дисципліни – формування у студентів уміння використовувати соціологічний підхід як важливий засіб і дійовий інструмент аналізу складних соціальних проблем у всіх сферах життя, а головне – в діяльності виробничих організацій.

Для досягнення зазначеної мети вирішуються такі завдання: розвиток у студентів соціологічного мислення і соціологічної уяви; надання їм допомоги в розумінні сутності змісту соціологічних явищ і процесів, що відбуваються в сучасному ринковому суспільстві; формування у студентів навичок ефективно приймати і реалізовувати рішення, спрямовані на оптимальне функціонування і подальший розвиток виробничих організацій, як соціальних об'єктів, в умовах ринку.

 Предметом навчальної дисципліни є теоретичні концепції соціології, практичні навички проведення соціологічних досліджень з актуальних проблем сучасного життя людини в суспільстві.


Мета дисципліни – вивчення сутності бюджетних відносин і характеру їх впливу на суспільство. Тільки на цій основі можливо забезпечити ефективне управління бюджетом і фінансовою діяльністю в державі в цілому.

Предмет дисципліни – види бюджетів бюджетної системи.

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

засвоєнні теоретичних основ формування й використання бюджетних коштів;

розумінні засад бюджетного устрою й принципів побудови бюджетної системи;

формуванні теоретичних і практичних знань щодо методів і джерел формування доходів бюджету та напрямів і форм фінансування видатків

оволодінні методикою визначення обсягів бюджетних видатків, які забезпечують реалізацію функцій держави;

формуванні знань з питань функціонування державного кредиту та управління державним боргом.

Результати навчання. Вивчивши курс студент повинен знати:

економічну суть бюджетних відносин;

теоретичні основи формування й використання бюджетних коштів;

засади бюджетного устрою й принципів побудови бюджетної системи;

джерела формування доходів бюджету та напрями і форми фінансування видатків;

форми державного кредиту та методи управління державним боргом.

Вивчивши курс студент повинен вміти:

вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах бюджетної системи;  

вміло використовувати методи і процедури бюджетування на практиці;

прогнозувати і знаходити шляхи бюджетних доходів і видатків;

визначати обсяги бюджетних видатків, які забезпечують реалізацію функцій держави;  управляти державним боргом.

формувати та обґрунтовувати власну думку про стан бюджетної системи.


Метою навчальної дисципліни «Страхові послуги» є формування у студентів системи фундаментальних знань щодо змісту та організації роботи страховиків із забезпечення потреб юридичних та фізичних осіб у страхових послугах як у сфері загального страхування так і у сфері страхування життя.

Основне завдання навчальної дисципліни є:

-     вивчення сутності, ролі та механізму страхування, що сприятиме формуванню високого рівня знань для ефективного застосування в галузі страхування та повного використання можливості страхового захисту в роботі та особистому житті.

-     вивчення засобів організації та розвитку страхового ринку та державного регулювання страхової діяльності;

-     здобуття знань з основних видів страхування життя, майнового страхування та страхування відповідальності.

Предметом навчальної дисципліни – є практичні аспекти застосування конкретних видів страхування на підставі вивчення їх змісту, визначення потреб страхового ринку й окремих галузей економічної та соціальної сфер суспільства.

Дисципліна «Страхові послуги» ґрунтується на сучасних економічних теоріях та концепціях страхування, фінансового менеджменту і теорії економічних ризиків; пов’язана із дисциплінами фінанси, фінансова статистика на світовому досвіді з теорії та практики надання страхових послуг; на розробках провідних учених і працівників страхового бізнесу країн із сталою ринковою економікою, максимально адаптованих до реальних умов розвитку національної економіки; а також на теоретичних і практичних досягненнях методології надання страхових послуг на національному страховому ринку.

Для досягнення мети вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти запланований навчальним планом обсяг знань (прослухати лекції та взяти участь у семінарських та/або практичних заняттях), виконати контрольні тестові завдання, а також самостійну (позааудиторну) роботу у формі письмових контрольних робіт (якщо вони передбачені навчальним планом).

У результаті вивчення дисципліни «Страхові послуги» студенти повинні знати:

-     сутність страхової послуги та усвідомлювати її об’єктивну необхідність;


Важливою особливістю фінансових установ є те, що об’єкт управління пов’язаний з виробленням і переробкою інформації. Автоматизовані інформаційні системи (АІС) у фінансових установах включають у себе, крім обробки управлінської інформації, автоматизацію операцій основної діяльності.

АІС у фінансових установах відрізняються від інших АІС тим, що використовувана в них інформація має бути надійно захищена, а самі системи – підвищено “живучими” й безвідмовними в роботі. Досвід і методи обробки фінансових документів, прийняті в АІС фінансових установ, можуть широко використовуватися і під час роботи з документами підвищеної конфіденційності в інших таких системах.

Основною метою викладання курсу “Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах” є формування знань з організації та функціонування інформаційних систем і технологій у фінансових і банківських установах України, а також вивчення організації й методології автоматизованого розв’язання комплексів фінансових задач з урахуванням сучасної практики фінансової діяльності, обліку та звітності в Україні, а також міжнародних стандартів і нормативів у цій галузі знань.

Завдання дисципліни полягають у набутті студентами знань з теорії та практики створення і використання інформаційних технологій у сфері управління фінансами, змісту їх компонентів і можливостей. Студент повинен знати теоретичні основи організації та функціонування систем обробки фінансової інформації, організацію й методологію розв’язування комплексів задач фінансової діяльності в установах різного типу, інформаційне забезпечення та взаємозв’язки задач, а також уміти розробляти постановки задач фінансової діяльності і складати алгоритми їх розв’язання на ЕОМ, використовувати базові програмні засоби та готові пакети прикладних програм для обробки даних у фінансовому менеджменті в умовах функціонування як окремих Автоматизованих робочих місць (АРМ), так і їх мережі, давати професійну оцінку якості пакетам прикладних програм, призначених для автоматизації обробки даних у фінансовому менеджменті.

Мета  дисципліни “Інвестування” є надання теоретичних та практичних знань щодо сутності механізму, функціонування інвестиційного процесу; організації інвестиційної діяльності фінансово-кредитних установ; метрологічні основи інвестування; обґрунтування доцільності інвестування; управління інвестиційним процесом; проектування та капіталізація інвестицій.

Завдання вивчення дисципліни:

-           з’ясування логічних взаємозв’язків та взаємозалежностей між цілями і завданнями інвестиційного процесу;

-           оцінювання інвестиційних якостей окремих реальних проектів та інструментів фондового ринку;

-           обґрунтування інвестиційних стратегій і формування інвестиційного портфеля компанії.

Предмет: економічні відносини, що виникають у сфері інвестування на різних рівнях господарювання.

Дисципліна «Інвестування» є базовою для підготовки спеціалістів економічного профілю і базується на знаннях таких дисциплін, як: «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Гроші і кредит», «Фінанси», «Економіка підприємств» та інших.

Результати навчання:

уміти: опрацювати та аналізувати доцільність реалізації інвестиційних проектів в умовах невизначеності; визначати методи фінансування інвестиційної діяльності, оптимізувати структуру джерел їх фінансування, визначати напрями державного регулювання інвестиційної діяльності

  володіти: практикою фінансового, реального, інноваційного та іноземного інвестування; методами формування  інвестиційного портфеля підприємства.


 

 


Мета курсу «Фінансовий ринок» — розкриття теоретичних і практичних основ розвитку та функціонування фінансового ринку як підсистеми фінансових відносин.

Завдання навчальної дисципліни - вивчення сутності та функцій, які виконує фінансовий ринок, наукових засад його побудови як цілісного механізму перерозподілу фінансових ресурсів між державою, юридичними та фізичними особами.

Основні завдання курсу:

-       виявлення макроекономічної позиції фінансового ринку в системі економічних відносин;

-       розкриття взаємозв’язків між заощадженнями та інвестиціями на основі аналізу руху грошових потоків в економіці;

-       обґрунтування необхідності функціонування фінансових інструментів (цінних паперів), рух яких опосередковується взаємовідносинами між суб’єктами фінансового ринку;

-       обґрунтування необхідності державного регулювання фінансового ринку;

-       виявлення суті інфраструктури фінансового ринку, її значення для забезпечення виконання ринком своїх функцій;

-       розкриття основних відмінностей обігу різних видів цінних паперів.

Предметом навчальної дисципліни є система грошових відносин, які виникають у процесі перерозподілу фінансових ресурсів на фінансовому ринку між державою, юридичними та фізичними особами шляхом формування фондів цільового призначення за допомогою спеціалізованих фінансових інститутів.

 Протягом вивчення курсу студенти знайомляться зі структурою і основами функціонування фінансового ринку в країнах з розвинутою ринковою економікою, а також з особливостями функціонування і розвитку фінансового ринку  в Україні. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні вміти опанувати  теоретичний і практичний матеріал такого обсягу і спрямованості, щоб після закінчення навчання працювати на валютному, фондовому, кредитному ринках України без спеціальної підготовки, а також орієнтуватись в процесах, що проходять на фінансових ринках інших країн.

З метою кращого засвоєння учбового матеріалу цикл аудиторних навчальних занять доповнюєтья самостійною роботою студентів у визначеному обсязі.

Контроль знань студентів проводиться протягом семестру шляхом написання самостійних робіт. Підсумковий контроль  проводиться у формі екзамену.

Метою дисципліни «Національний банк і грошово-кредитна політика» є  надання студентам теоретичні знання та практичні навики щодо функціонування центрального банку.

Завдання курсу полягає в тому, щоб довести до студентів зміст завдань, функцій центрального банку, його операцій та інструментів грошово-кредитної політики, за допомогою яких банк регулює грошовий ринок; навчити студентів, користуючись отриманими знаннями, самостійно аналізувати стан банківської системи і грошового ринку, вирішувати питання, що стосуються взаємовідносин між центральним банком і комерційними банками, між центральним банком і урядом.

       Предмет: вивчення курсу є  обґрунтування теоретичних й практичних засад та перспектив формування й розвитку монетарної політики в Україні.

Дана дисципліна вивчає:

-      походження та основні напрямки діяльності центрального банку;

-      емісію готівки і регулювання готівкового грошового обігу;

-      кредитно-розрахункове обслуговування комерційних банків;

-      регулювання  діяльності комерційних банків;

-      кредитні відносини центрального банку з урядом;

-      грошово-кредитну політику;

-      системи валютного регулювання та контролю;

-      інструменти грошово-кредитної політики;

-      інформаційну діяльність Центрального банку України

        В умовах становлення в Україні нових економічних відносин, трансформації економічних і соціальних процесів, формування та розвитку фінансової й банківської систем винятково важливого значення набуває посилення ролі центрального банку країни в стимулюванні відповідних процесів шляхом використання ринкових методів регулювання економіки та грошово-кредитного ринку.

   Зміна політичної ситуації в Україні, чітке усвідомлення невідкладної необхідності проведення  економічних реформ, накопичення власного досвіду та вивчення світової практики дали змогу кардинально змінити підходи до розв’язання проблем грошово-кредитного регулювання. Постала необхідність з урахуванням особливостей економічного розвитку України систематизувати накопичений досвід, виявити основні тенденції та закономірності грошово-кредитного регулювання, чітко визначитися у виборі методів та інструментів і обґрунтувати теоретичні й практичні засади та перспективи формування й розвитку монетарної політики в Україні.

 


В сучасних умовах розвитку ринкових відносин і жорсткої конкуренції лише управління на принципах маркетингу забезпечить досягнення очікуваних та бажаних результатів. Основні поняття сучасного маркетингового менеджменту сприятимуть менеджерам у пошуку оптимальних управлінських рішень для досягнення поставлених цілей та стратегії у ході здійснення маркетингової діяльності.

Актуальність викладання цієї дисципліни полягає у запропонованій системі знань про управління процесами маркетингової діяльності підприємства, використання конкретного маркетингового інструментарію у вирішенні актуальних проблем розвитку з орієнтацією на потреби і запити споживачів.

Головною метою дисципліни є викладення принципів, завдань та функцій управління маркетинговою діяльністю підприємства, розгляд технологій організації, планування, реалізації та контролю над цими процесами.

Основними завданнями дисципліни є ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, системами та процесами маркетингового менеджменту, відпрацювання практичних навичок розв’язування маркетингових завдань та виконання відповідних функцій, виховання здатності до творчого пошуку напрямів та резервів удосконалення систем та процесів управління маркетинговою діяльністю підприємства.

Навчальна дисципліна «Маркетинговий менеджмент» базується на категоріях, поняттях та інструментарії таких дисциплін як «Основи економічної теорії», «Мікроекономіка», «Менеджмент», «Маркетинг», «Економіка підприємства», «Менеджмент організацій»та ін.


Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Метою навчальної дисципліни - формування в студентів теоретичних знань і практичних навичок у галузі управління податковою діяльністю. Надання знань необхідних  для роботи у контролюючих органах.

Основне завдання –  опанувати теоретичними та організаційними основами податкового менеджменту; оволодіти законодавчими актами, діючими інструктивними та нормативними матеріалами; з’ясувати функції контролюючих органів з адміністрування податкових зобов’язань платників перед бюджетами та державними цільовими фондами; з‘ясувати форми і сутність контрольної роботи податкових органів; набути навиків контрольної роботи працівників податкових органів. 

Предметом навчальної дисципліни є чинна система фінансового контролю в Україні;

особливості податкової політики держави та суб′єктів господарювання;

відповідальність платників податків та зборів за порушення податкового законодавства;

методи податкового планування на рівні суб’єктів господарювання.

У результаті вивчення дисципліни слухачі  повинні знати:

 сутність податкового менеджменту, завдання  податкового менеджменту, рівні податкового менеджменту та його завдання;

склад контролюючих органів у сфері оподаткування України, їхні функції, організацію роботи;

 законодавчу та нормативну базу, яка регулює систему оподаткування в Україні.

У результаті вивчення дисципліни «Податковий менеджмент» студенти повинн:

 уміти: аналізувати тенденції глобалізації економічного розвитку; виявляти та оцінювати проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобалізації; розробляти стратегічні заходи для забезпечення міжнародної конкурентоспроможності товарів, послуг, підприємств, галузей, міжгалузевих комплексів; організовувати процеси управління міжнародною економічною діяльністю регіонів, галузей, міжгалузевих комплексів; визначати регулятивні пріоритети формування сучасної міжнародної економічної політики.

володіти: змістом, сутністю функцій та принципів організації податкового менеджменту на підприємстві; інформаційним забезпеченням податкового менеджменту на підприємстві;  змістом та методикою виконання податкового аналізу податкових платежів підприємства;   плануванням податкових платежів та методів їх здійснення; методом контролю за сплатою податкових платежів; податковим регулювання та його змісту.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Страховий менеджмент, Страхові послуги, Податкова система.

 

Дана дисципліна сприяє отриманню студентами знань, які необхідні сучасним спеціалістам для здійснення управління у сфері оподаткування. Оволодіння знаннями курсу дасть змогу студентам краще зрозуміти функціональні аспекти діяльності податкових органів та мотиви поведінки платників податків, набути досвіду і усвідомити основні категорії в оподаткуванні.


Мета  дисципліни “Інвестування” є надання теоретичних та практичних знань щодо сутності механізму, функціонування інвестиційного процесу; організації інвестиційної діяльності фінансово-кредитних установ; метрологічні основи інвестування; обґрунтування доцільності інвестування; управління інвестиційним процесом; проектування та капіталізація інвестицій.

Завдання вивчення дисципліни:

-           з’ясування логічних взаємозв’язків та взаємозалежностей між цілями і завданнями інвестиційного процесу;

-           оцінювання інвестиційних якостей окремих реальних проектів та інструментів фондового ринку;

-           обґрунтування інвестиційних стратегій і формування інвестиційного портфеля компанії.

Предмет: економічні відносини, що виникають у сфері інвестування на різних рівнях господарювання.

Дисципліна «Інвестування» є базовою для підготовки спеціалістів економічного профілю і базується на знаннях таких дисциплін, як: «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Гроші і кредит», «Фінанси», «Економіка підприємств» та інших.

Результати навчання:

уміти: опрацювати та аналізувати доцільність реалізації інвестиційних проектів в умовах невизначеності; визначати методи фінансування інвестиційної діяльності, оптимізувати структуру джерел їх фінансування, визначати напрями державного регулювання інвестиційної діяльності

  володіти: практикою фінансового, реального, інноваційного та іноземного інвестування; методами формування  інвестиційного портфеля підприємства.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: «Фінанси», «Основи економічної теорії», «Гроші і кредит»,  «Економіка підприємств» та інших.

 

 

 


Мета курсу «Фінансовий ринок» — розкриття теоретичних і практичних основ розвитку та функціонування фінансового ринку як підсистеми фінансових відносин.

Завдання навчальної дисципліни - вивчення сутності та функцій, які виконує фінансовий ринок, наукових засад його побудови як цілісного механізму перерозподілу фінансових ресурсів між державою, юридичними та фізичними особами.

Основні завдання курсу:

-       виявлення макроекономічної позиції фінансового ринку в системі економічних відносин;

-       розкриття взаємозв’язків між заощадженнями та інвестиціями на основі аналізу руху грошових потоків в економіці;

-       обґрунтування необхідності функціонування фінансових інструментів (цінних паперів), рух яких опосередковується взаємовідносинами між суб’єктами фінансового ринку;

-       обґрунтування необхідності державного регулювання фінансового ринку;

-       виявлення суті інфраструктури фінансового ринку, її значення для забезпечення виконання ринком своїх функцій;

-       розкриття основних відмінностей обігу різних видів цінних паперів.

Предметом навчальної дисципліни є система грошових відносин, які виникають у процесі перерозподілу фінансових ресурсів на фінансовому ринку між державою, юридичними та фізичними особами шляхом формування фондів цільового призначення за допомогою спеціалізованих фінансових інститутів.

 Протягом вивчення курсу студенти знайомляться зі структурою і основами функціонування фінансового ринку в країнах з розвинутою ринковою економікою, а також з особливостями функціонування і розвитку фінансового ринку  в Україні. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні вміти опанувати  теоретичний і практичний матеріал такого обсягу і спрямованості, щоб після закінчення навчання працювати на валютному, фондовому, кредитному ринках України без спеціальної підготовки, а також орієнтуватись в процесах, що проходять на фінансових ринках інших країн.

З метою кращого засвоєння учбового матеріалу цикл аудиторних навчальних занять доповнюєтья самостійною роботою студентів у визначеному обсязі.

Контроль знань студентів проводиться протягом семестру шляхом написання самостійних робіт. Підсумковий контроль  проводиться у формі екзамену.Формування майбутніх фахівців з менеджменту передбачає вивчення фундаментальних економічних дисциплін, засвоєння базових економічних понять і категорій, їх взаємозв’язків і взаємозалежності, впливу на суспільство, окремі підприємства та громадян. 

Мета курсу — формування у майбутніх фахівців з менеджменту сучасного економічного мислення та системи знань щодо загальних закономірностей розвитку сучасних фінансових і грошово-кредитних відносин суспільства.

Основними завданнями дисципліни є з'ясування:

― cутності грошей, їх появи та еволюції в умовах розвитку ринку;

― закономірностей грошового та кредитного обігу в умовах ринкового господарства;

― принципів і форм організації сучасної грошово-кредитної системи;

― особливостей вітчизняної та зарубіжних ринкових моделей грошей і кредиту,

 ― характеристики ринку позичкових капіталів, грошового обігу, банків та банківської діяльності;

 ― функціонування спеціалізованих небанківських інститутів;

― організації міжнародних грошово-кредитних відносин;

― сутності методів, принципів та інструментів грошово-кредитної політики закономірностей у сфері фінансових відносин держави, суб’єктів господарювання і населення;

― шляхів використання закономірностей у сфері фінансових відносин у практиці фінансової роботи;

 ― роль фінансів у забезпеченні економічного зростання суб’єктів ринкових відносин;

― тенденції розвитку національного та міжнародного фінансового ринку тощо.

Знати:  ― сутності та функцій таких категорій, як «гроші», «кредит», зміст основних теорій грошей, поняття грошового обігу грошових потоків, грошового ринку та грошових систем, основ кредитних, розрахункових і валютних відносин; 

― процес формування, розподілу та використання централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів держави, підприємств різних форм власності; 

― основні напрямки зміцнення фінансів та фінансової системи; 

― заходи щодо подолання інфляції, бюджетного дефіциту. 

Вміти: ― вільно орієнтуватися в теоретичних і практичних проблемах, фінансової системи;

 ― аналізувати поточну ситуацію на вітчизняному та зарубіжному фінансовому ринку; ― прогнозувати майбутній розвиток фінансових відносин;

― обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних виробничих завдань фінансового характеру тощо. мати компетентності: 

― визначати особливості, тенденції і закономірності розвитку грошей і кредиту у сучасній економіці;

 ― оцінювати стан і проблеми фінансової ситеми;

― оцінювати поточну ситуацію та визначати основні напрями розвитку фінансових відносин;

 ― оцінювати результати фінансової політики держави в тому числі грошово-кредитної; ― визначати принципи і форми організації сучасної грошово-кредитної системи;

― визначати оптимальні шляхи вирішення конкретних завдань фінансового характеру. Методичні вказівки складено у відповідності з робочою програмою по даній дисципліни і вони необхідні для систематизації методичних прийомів проведення семінарських занять.

    Предметом дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» є детальна характеристика базових категорій теорії фінансів, грошей і кредиту, яка необхідна для переходу до конкретних проблем розвитку фінансової та грошово-кредитної системи в сучасних умовах.

 

        Дисципліна «Фінанси, гроші та кредит» тісно поєднана з такими економічними курсами, як економічна теорія, теорія фінансів, державне регулювання економіки і прогнозування, макроекономіка, мікроекономіка.


Мета вивчення: метою викладання навчальної дисципліни «Фінанси» є отримання студентами системних знань щодо загальних закономірностей розвитку сучасних фінансових відносин на рівні світової фінансової політики, на рівні держави й окремого підприємства.

Надання студентам базових знань з теорії та практики фінансових відносин, що виникають між суб'єктами ринкової економіки, а також механізмів й організаційних структур, які забезпечують функціонування фінансової системи країни.

Завдання: засвоєння студентами теоретичних основ фінансів, оволодіння знаннями закономірностей у сфері фінансових відносин держави, суб'єктів господарювання, домогосподарств, застосування їх на практиці фінансової роботи; визначення сукупності заходів щодо забезпечення використання фінансів як важелів економічної політики держави.

 Результати навчання: студент повинен знати:

 – сутність, функції та роль фінансів у ринкові економіці; – закономірності еволюційного розвитку фінансових відносин;

– теоретичні основи державних, корпоративних і міжнародних фінансів;

– засади функціонування фінансової системи держави;

 – основні напрями та методи фінансової політики держави;

 повинен вміти: – об'єктивно оцінювати сутність і тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості у сфері державних фінансів, фінансів суб'єктів підприємницької діяльності та фінансів домогосподарств;

 – аналізувати закономірності еволюційного розвитку фінансів у перехідній економіці України;

– визначати ефективність фінансової політики як важливої складової економічної і соціальної політики держави; мати навички:

– розкривати шляхи використання закономірностей розвитку державних, корпоративних і міжнародних фінансів у практиці фінансової роботи;

 – самостійно аналізувати сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів як одного з дійових важелів економічної політики держави.

По закінчені повного курсу дисципліни – диференційований залік

Гроші і кредит

 уміти: вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах грошово-кредитного характеру; аналізувати поточну ситуацію на вітчизняному та зарубіжному грошово-кредитному ринку; прогнозувати майбутній розвиток грошово-кредитних відносин; обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних виробничих завдань монетарного характеру тощо.

 володіти:  категоріальним апаратом в рамках зазначеної тематики.

 Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: «Фінанси», «Основи економічної теорії»,  «Економіка підприємств» та інших.

 Методи викладання: При вивченні дисципліни застосовуються такі методи навчання, як лекції з елементами бесіди, ілюстрація, вирішення проблемних ситуацій, навчальна дискусія, практичні заняття, тестування.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, розв’язування задач, підготовка тез доповідей, підготовка наукової публікації.

Вид семестрового контролю: ДЗ

Зміст навчальної дисципліни: Сутність грошей та їх функції.  Грошовий оборот та грошові потоки. Грошовий  ринок. Грошова система. Інфляція та грошові реформи.  Валютний ринок і валютні системи. Сутність кредиту та кредитний механізм.   . Спеціалізовані кредитно-фінансові установи.  Центральний банк та його роль в економіці.  Комерційні банки як основна ланка кредитної системи. Міжнародні  валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною Метою навчальної дисципліни є засвоєння знань про систему оподаткування фізичних і юридичних осіб, можливості використання податкових пільг, періоди сплати податкових платежів та подання податкової звітності.

Основне завдання - засвоєння теоретичних та організаційних засад податкової системи та податкової політики, методики розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих податків юридичними чи фізичними особами, альтернативних систем оподаткування.

Предметом навчальної дисципліни є організація справляння податків і обов'язкових платежів в Україні.

Курс орієнтований на нове економічне мислення, носить комплексний узагальнюючий характер і об'єднує через призму управлінської діяльності в одне ціле знання, отримані студентами в процесі вивчення наступних дисциплін: фінанси, бюджетна система, бухгалтерський та фінансовий облік, економічний аналіз, тощо.

У результаті вивчення дисципліни "Податкова система" студенти повинні знати:

історичні передумови виникнення податків та концепції оподаткування;

сутність податків та зборів, податкової системи та податкової політики;

терміни, що вживаються при оподаткуванні;

види податків та зборів, які діють в Україні;

законодавче забезпечення оподаткування;механізм нарахування та сплати податків і зборів.

Студенти повинні вміти:

використовувати нормативні документи;

визначати суми податків, зборів і платежів;

складати податкову звітність;

вести податковий облік.

Дана дисципліна сприяє отриманню студентами знань, які необхідні сучасним спеціалістам для здійснення управління у сфері оподаткування. Оволодіння знаннями курсу дасть змогу студентам краще зрозуміти функціональні аспекти діяльності податкових органів та мотиви поведінки платників податків, набути досвіду і усвідомити основні категорії в оподаткуванні.


Метою дисципліни "Казначейська справа" є формування у майбутніх фахівців-фінансистів та бухгалтерів системи базових знань з теорії та практичних механізмів функціонування казначейської системи та порядку здійснення операцій з бюджетними ресурсами.

Предметом дисципліни "Казначейська справа" є вивчення організації роботи щодо прийому та зарахування коштів, які надходять на рахунки відповідних бюджетів, зберіганні грошових коштів, видачі цих коштів на заходи, передбачені бюджетом на відповідний рік, здійсненні обліку та складанні звітності про касове виконання бюджетів.

Завдання дисципліни "Казначейська справа": всебічно підготувати студентів із теоретичних питань функціонування казначейської системи (її необхідність, завдання й функції, принципи організації, основні поняття, категорії й терміни) і надати їм певні навички та вміння для подальшого практичного застосування.

Роль і значення курсу "Казначейська справа" в підготовці висококваліфікованих фахівців з фінансів та бухгалтерського обліку полягають в тому, що дисципліна дає системне уявлення про роль казначейства у фінансовій системі держави, розглядає основне коло питань касового виконання Державного та місцевих бюджетів у контексті нормативно - законодавчих актів, що регулюють цей процес; висвітлює сутність та організацію платіжної системи виконання бюджетів, системи електронних платежів за доходами та видатками, облік і звітність про виконання бюджетів, контроль у системі казначейства.

Після вивчення дисципліни "Казначейська справа" студенти повинні:

знати: бюджетний процес, взаємодію учасників бюджетного процесу, специфіку здійснення готівкових і безготівкових розрахунків, технології обслуговування бюджетних потоків, а також нормативний та інструктивний матеріал, що регламентує ці процеси та діяльність ДКУ.

вміти: практично використовувати набуті знання за такими основними операціями: відображення надходжень бюджетних коштів та їх використання на рахунках ДКУ, відкриття та ведення рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, забезпечення контролю видатків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, здійснення розрахунків та касових операцій, порядок складання звітності.

В методичних вказівках розкрито всі теоретичні питання які розглядаються студентами економічних спеціальностей в процесі вивчення дисципліни «Казначейська справа» згідно з навчальною програмою.Course categories


Новини сайту

(There are no discussion topics yet in this forum)


Courses